Prawo (potrzeba) człowieka do ochrony zdrowia człowieka w kontekście postanowień COP24
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 30-04-2020
 
 
Data akceptacji: 02-06-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2020;44(1):15-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedmiotem opracowania jest analiza wybranych decyzji przyjętych w ramach Pakietu Klimatycznego w 2018 r. w powiązaniu z prawem człowieka do ochrony zdrowia. Problem ten wymaga szerszego ujęcia, a mianowicie zdefiniowania prawa człowieka do ochrony zdrowia i jego związku ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatycznymi. Hipoteza badawcza opiera się na twierdzeniu, że w założeniach przyjętych podczas Szczytu w Katowicach dość słabo powiązano walkę ze zmianami klimatycznymi z prawem człowieka do ochrony zdrowia.

Materiał i metody:
W pracy została zastosowana metoda opisowa oraz analizy przepisów prawa i dokumentów urzędowych.

Wyniki:
Celem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na ile przyjęte rozwiązania podczas szczytu w Katowicach w rzeczywistości będą miały wpływ na ochronę zdrowia człowieka.

Wnioski:
Wnioskiem końcowym opracowania jest stwierdzenie, że przyjęte postanowienia w Paryżu i Katowicach zmierzają do stworzenia lepszego uwarunkowania politycznego, finansowego i społecznego dla ochrony zdrowia człowieka, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

 
REFERENCJE (23)
1.
Barszczewska M., Skąpski K. (2019). After COP24 Conference in Katowice-the role of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute in connection of hydrological and meteorological measurements and observations with climate change adaptation actions. Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications 7(2), s. 85–86. ISSN 2299-3835.
 
2.
Berrang-Ford L., Biesbroek R., Ford, J.D., Lesnikowski A., Tanabe A., Wang F.M. i wsp. (2019). Tracking global climate change adaptation among governments. Nature Climate Change, 9(6), s. 440–449. ISSN 1758-678X.
 
3.
Ciechanowicz-McLean J., & Nyka M. (2012). Human rights and the environment. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 3, s. 81–109. ISSN 2080-9506.
 
4.
Fatubarin A. (2014). Towards a better understanding of the concept „man and his environment” through an „integrated environment” approach. European Journal of Biology and Medical Science Research Vol. 2, No. 3, s. 49–62. ISSN 2449-8955.
 
5.
Gniadek A., Marcisz E. (2014). Zdrowie środowiskowe w miejscu zamieszkania: czynniki zagrożenia. Problemy Higieny i Epidemiologii, 95(3), s. 522–528. ISSN 1895-4316.
 
6.
Hveem H. (2012). Policy capture, convergence and challenge: the European Union and the Doha Amendment to the TRIPS Agreement, W: Governance and Knowledge. The politics of foreign investment, technology and ideas, Oslo: Routledge, s. 82–97. ISBN 9781138107564.
 
7.
Jarosz-Żukowska, S. (2014). Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, W: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław: Wydawnictwo Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 659–689. ISBN 9788361370741.
 
8.
Jaroszyński T., Sobolewski M. (2018). Ocena rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2120). Zeszyty Prawnicze BAS, 1 (57), s. 131–143. ISSN 2082-064X.
 
9.
Kundzewicz Z.W. (2018). W przeddzień szczytu klimatycznego w Katowicach. Aura, (11), s. 3–5. ISSN 0137-3668.
 
10.
Müller B., Michaelowa A. (2019). How to operationalize accounting under Article 6 market mechanisms of the Paris Agreement. Climate Policy, 19(7), s. 812–819. ISSN 1469-3062.
 
11.
Nawrot F.K., Radecka E. (2019). The implementation of the Paris Agreement in Poland. Theory and practice. Review of European and Comparative Law, 36(1), s. 27–42. ISSN 0860-8156.
 
12.
Riedel A., Bodle R. (2018). Local Communities and Indigenous Peoples Platform – potential governance arrangements under the Paris Agreement. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. ISBN 9789289355742.
 
13.
Schneider L., Duan M., Stavins R., Kizzier K., Broekhoff D., Jotzo F. i in. (2019). Double counting and the Paris Agreement rulebook. Science, 366(6462), s. 180–183. ISSN 1095-9203.
 
14.
Sporek T., Czech A., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J. (2019). Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 9788378755890.
 
15.
Tabaszewski R. (2016). Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788380611436.
 
16.
Zalewski R., Prawo człowieka do samostanowienia o jego zdrowiu i życiu a odpowiedzialność karna, W: B. Sitek i inni (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, t. 2, Olsztyn-Bari 2007, s. 419–428. ISBN 9788389112231.
 
17.
Such-Pyrgiel M. (2012). Zdrowie i aktywność fizyczna w opinii publicznej na podstawie wybranych raportów z badań CBOS, TNS OBOP i Diagnozy Społecznej, W: Michałków I. (red.). Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, Warszawa: Wyd. Uczeni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, s. 349–361. ISBN 9788392871590.
 
18.
Such-Pyrgiel M. (2013). Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę - raport z badań nad fenomenem singli, Journal of Modern Science, 2/17/2013,ss. 513-533. ISSN 1734-2031.
 
19.
Such-Pyrgiel M. (2018). The socio-demographic changes in contemporary polish society.History, International Relations, security Studies, Vol. 21, No. 4, 2018, s.162–177.ISSN 1335–2741.
 
20.
Kaniewska M. (2015). Zmiany klimatu jako wyzwanie do etycznego działania. Journal of Modern Science, 27(4), s. 33–50. ISSN 1734.
 
21.
Kaniewska M. (2015). Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu. Journal of Modern Science, 26(3), s. 129–147. ISSN 1734.
 
22.
Kaniewska M. (2016). Porozumienie z Paryża – sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego.Journal of Modern Science, 28(1), s. 167–178. ISSN 1734.
 
23.
Kaniewska M. (2017). Etyczno-prawne aspekty zmian klimatycznych, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISBN 9788362753796.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top