Odwołanie od uchwały w sprawie wykluczenia z grona członków koła łowieckiego. Wybrane aspekty procesowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 30-11-2018
 
 
Data akceptacji: 30-05-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Woch   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
JoMS 2019;41(2):209-220
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest analiza, przewidzianego w przepisach ustawy – Prawo łowieckie, odwołania od uchwały w sprawie wykluczenia z grona członków koła łowieckiego jako instytucji prawa procesowego, odmiennej od klasycznych środków zaskarżenia. W artykule podjęto próbę określenia istoty członkostwa w kole łowieckim w ujęciu prawnym. Przedstawiono problematykę właściwości sądu uprawnionego do rozpoznania odwołania, z uwzględnieniem dokonanych w tym zakresie zmian legislacyjnych. Nadto przeprowadzono analizę przesłanek dopuszczalności merytorycznego rozpoznania odwołania przez sąd powszechny. W ostatniej części artykułu podjęto natomiast próbę zdefiniowania charakteru odwołania jako pisma procesowego oraz określenia jego wymogów formalnych.

Materiał i metody:
Artykuł został przygotowany w oparciu o metodę dogmatyczno-prawną oraz historyczną. Do przygotowania artykułu wykorzystano przede wszystkim ustawy, Statut Polskiego Związku Łowieckiego oraz orzecznictwo. Do tej pory nie powstał żaden artykuł czy też żadna monografia dotycząca analizowanej materii

Wyniki:
Wynikiem zbadania podjętej tematyki jest przygotowanie pierwszego artykułu dotyczącego, przewidzianego w art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego, odwołania.

Wnioski:
Przepis art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego wprowadza szczególny środek zaskarżenia skierowany przeciwko uchwałom w sprawie wykluczenia z grona członków koła łowieckiego, jakim jest odwołanie. Analizowany środek odwoławczy wykazuje pewne odrębności od klasycznych środków zaskarżenia przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, tj. zażalenia i apelacji. odpowiednie zastosowanie przepisów art. 368 k.p.c., dla sprecyzowania wszystkich niezbędnych elementów Odwołania jako kwalifikowanego pisma procesowego, jest niewystarczające.

 
REFERENCJE (7)
1.
Bladowski, B. (2013), Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, wersja dostępna w serwisie LEX. ISBN 9788326442193.
 
2.
Gesek, N. K (2013) Glosa do wyroku TK z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11), Przegląd Sejmowy 5(118)/2013. ISSN 1230-5502.
 
3.
Gwiazdomorski, J. (1968) Terminy zawite do dochodzenia roszczeń w kodeksie cywilnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/1968. ISSN 0035-9629.
 
4.
Kulski, R. (2018) Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku, III CZP 45/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 100/10/2018. ISSN 0867-1850.
 
5.
Manowska, M. (2011) Komentarz do art. 1. w: Manowska M. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom. 1 (art. 1 – 50537), Warszawa: LexisNexis, wersja dostępna w serwisie LEX.
 
6.
Manowska, M. (2011) Komentarz do art. 368 w: Manowska M. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom. 1 (art. 1 – 50537), Warszawa: LexisNexis, wersja dostępna w serwisie LEX. ISBN 9788376208466.
 
7.
Słomski M. (2015) Komentarz do art. 33. w: Pązik A. (red.), Słomski M. (red.) Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, wersja dostępna w serwisie LEX. ISBN 9788326481475.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top