Narodowy, regionalny i światowy wymiar rynku praw autorskich w Internecie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):351-368
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dynamiczny rozwój rynku praw autorskich w Internecie prowadzi do jakościowych zmian w sposobie korzystania i udostępniania dóbr intelektualnych. Mając powyższe na uwadze, przedłożone studium poświęcono formowaniu się ponadnarodowego i międzynarodowego rynku praw autorskich. W pracy dowodzi się, że dynamiczny proces przeobrażeń stał się charakterystyczną –  immanentną cechą obrotu własnością intelektualną. Tym samym wszelkie ustalenia, mające na celu określenie granic rynku praw autorskich, prowadzone w ujęciu statycznym, powinny być uzupełnione ustaleniem znamiennych dla tego rynku tendencji rozwojowych (ekonomicznych, technicznych, społeczno-kulturowych) pod kątem ich wpływu na bariery wejścia na rynek. W tym kontekście podkreśla się znaczenie barier prawnych. Rynek autorskich dóbr intelektualnych obejmuje działania, dobra i usługi, będące przedmiotem prawa krajowego, mające znaczenie zarówno gospodarcze, jak i kulturowe. Są one przedmiotem ochrony prawnej nie tylko ze względu na swoją wartość rynkową, ale przede wszystkim dlatego, że są nośnikami tożsamości, wartości oraz znaczeń. Tym samym, proces ustalenia granic rynku geografi cznego powinien uwzględniać zasady ochrony twórczości, określone w Traktacie UE, w konstytucjach poszczególnych Państw Członków Unii, w regulacjach autorskich i w szeroko rozumianym prawie kultury. Jednocześnie należy pamiętać o konieczności zrównoważenia, w odniesieniu do dóbr intelektualnych, interesów autorów z interesami ogólnospołecznymi.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top