Forest management as an element of sustainable regional development. Pedagogical and legal aspects.
 
Więcej
Ukryj
1
John Paul II Catholic University of Lublin
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 13-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Leopold Szewczak   

John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
JoMS 2023;53(4):79-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The purpose of this article is to analyse the processes related to the expansion of the role which forest management plays as an element shaping sustainable regional development. Two specific objectives will serve this purpose. The first of these concerns legal regulations governing forest management arising from both Polish and EU legal systems, and the second pertains to the pedagogical dimension of forest education as a component of education for sustainable regional development. T

Material and methods:
The analysis of the proposed research issue will be carried out using the legal dogmatic method and, to some extent, the historical method and the legal comparative method.

Results:
A key task is to create an appropriate legal instrument, both in the legislative and executive domains. The lack of key legal solutions in these areas may lead to legal stagnation in the implementation of sustainable forest management or the need to recognise the solutions adopted at the EU level, which are not always seen as beneficial to a given Member State.

Conclusions:
Firstly, a de lege ferenda postulate is to legally regulate the operation of a sustainable forest management system in the Forest Act, by introducing a statutory obligation to prepare a national forestry strategy and regional forestry strategies. Secondly, the process of regulating the above issues should be intrinsically linked to the introduction of legal solutions in the field of forest education in its broadest sense

 
REFERENCJE (12)
1.
Bałachowicz, J. (2017). Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka. Prima Educatione.
 
2.
Brezinka, W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kochanowicz. Kraków.
 
3.
Dobkowski, J., i in. (2021). Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza. Olsztyn.
 
4.
Franciszek. (2015). Encyklika Laudato Si. W trosce o wspólny dom. Kraków, Znak.
 
5.
Franciszek. (2023). Adhortacja apostolska Laudate Deum. https://www.vatican.va/content....
 
6.
Habuda, A. (2016). Polskie prawo leśne. Diffin.
 
7.
Rakoczy, B. (2018). Gospodarka leśna i trwale zrównoważona. Gospodarka leśna w prawie polskim. Warszawa.
 
8.
Sella, E., Bolognesi, M., Bergamini, E., Mason, L., Pazzaglia, F. (2023). Psychological Benefits of attending forest school for preschool children: a systematic review. Educational Psychology Review, 35:29, s. 1-29.
 
9.
Szalewska, M. (2021). Edukacja ekologiczna w ujęciu prawnym, nr 1/2021, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska.
 
10.
Szewczak, I. (2018). Koncepcja wychowania Wolfganga Brezinki. Roczniki Pedagogiczne, nr 1/2018.
 
11.
Szewczak, M., Szewczak, I. (2020). Zrównoważony rozwój regionalny a koncepcja Weberian state 4.0. Lublin.
 
12.
Opiela, M. (2013). Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana. Lublin.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top