European Union support for Natura 2000 sites under the Rural Development Programme 2014-2020
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 29-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-05-2023
 
 
Data akceptacji: 06-06-2023
 
 
Data publikacji: 29-07-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Kazimierczuk   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2023;51(2):328-351
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The purpose of this paper is to present aid tools available under the Rural Development Programme 2014-2020 addressed to Polish agricultural producers operating in Natura 2000 areas. The main questions the present study strives to answer are: How did agri-environmental schemes influence Polish agricultural activities in order to achieve the Natura 2000 objectives in agricultural areas? How can we evaluate the financial instruments included in the Rural Development Programme 2014-2020?

Material and methods:
Therefore, the basic method of the research was the formal dogmatic method, in particular, legal linguistic interpretation, in order to analyze and assess the subject related legislation. In the article, there are also presented some statistical data acquired through access to public information in January 2021, reported to the Analysis and Reporting Department of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture.

Results:
However, the assumption is that Natura 2000 compensates for these disadvantages through the possibility of obtaining EU funding. Polish farmers may receive compensation or other forms of co-financing from the Rural Development Programme 2014-2020 if restrictions on farming activities have been introduced. Polish local self-government actively participates in ecological and agri-environmental policy. It supports Natura 2000 programme.

Conclusions:
Agri-environmental schemes are considered to be one of the most important mechanisms for achieving the Natura 2000 objectives in agricultural areas, which may be complemented by the new investment action under the Rural Development Programme 2014-2020, i.e. “Investments in farms located in Natura 2000 areas”.

 
REFERENCJE (35)
1.
Boć, J., Nowacki, K. and Samborska-Boć, E. (2008). Ochrona środowiska. Wrocław: Kolonia Limited.
 
2.
Bołtromiuk, A. and Kłodziński, M. (eds.) (2011). Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Warszawa: IRWiR PAN.
 
3.
Bołtromiuk, A. (2011). Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych. Warszawa: IRWiR PAN.
 
4.
Cichocki, Z., Dobiesz, J., Hajto, M., and Kuśmierz A. (2013). Prawne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Warszawa: SGGW.
 
5.
Ciechanowicz-McLean, J. et al. (2006), Polskie prawo ochrony przyrody. Warszawa: Difin.
 
6.
Głogowska, M., Wrana, K. and Chmielewski W. (2014). Rozwój gmin z obszarami Natura 2000. Partnerstwo-Równoważenie-Innowacje. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
 
7.
Górski, M. (ed.) (2009). Prawo ochrony środowiska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
8.
Gruszecki, K. (2010). Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer biznes.
 
9.
Herdegen, M. (2006). Prawo europejskie. Warszawa: C.H. Beck.
 
10.
Hermoso, V., Morán-Ordóñez, A., Canessa, S. and Brotons, L. (2019). Realizing the potential of Natura 2000 to achieve EU conservation goals as 2020 approaches. Nature Research Scientific Reports 9(16087), pp. 1-3, https://doi.org//10.1038/s4159....
 
11.
Kaźmierska-Patrzyczna, A. and Król, M. A. (2015). Prawne instrumenty ochrony krajobrazu wiejskiego w ramach systemów wsparcia bezpośrdniego do gruntów rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Acta Universitats Carolinae-Iuridica 2, pp. 189-208.
 
12.
Kaźmierska-Patrzyczna, A. (2013). Obszary Natura 2000 jako instytucja prawnej ochrony różnorodności biologicznej. in: M. Górski and J. Miłkowska-Rębowska (eds.), Prawo ochrony różnorodności biologicznej (pp. 113-127). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
13.
Klisowska, A. (2001). Miejsce programów rolnośrodowiskowych w polityce rolnej po integracji Polski z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo 3(112), pp. 74-92.
 
14.
Król, M. A. (2012). Rola programów rolnośrodowiskowych w ochronie obszarów cennych pod względem przyrodniczym. Studia Prawno-Ekonomiczne 86, pp. 67-91.
 
15.
Król, M. A. (2013). Użytkowa ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie, rybołówstwie i rybactwie. in: M. Górski and J. Miłkowska-Rębowska (eds.), Prawo ochrony różnorodności biologicznej (pp. 147-170). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
16.
Król, M. A. (2017). Ocena modelu prawnej ochrony środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej. Studia Iuridica Lublinensia 26(1), pp. 227-254, https://doi.org/10.17951/sil.2....
 
17.
Kubacka, M. and Smaga, Ł. (2019). Effectiveness of Natura 2000 areas for environmental protection in 21 European countries. Regional Environmental Change 19, pp. 2079-2088, https://doi.org/10.10007/s1011....
 
18.
Makomska-Juchiewicz, M. and Tworek, S. (2003). Miejsce Sieci Natura 2000 w europejskiej ochronie przyrody. in: M. Makomska-Juchniewicz and S. Tworek (eds.), Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa (pp. 9-21). Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
 
19.
Makomska-Juchiewicz, M. and Tworek, S. (2003). Natura 2000. Projektowana sieć Natura 2000 w Polsce a krajowy system obszarów chronionych. Parki Narodowe 4, pp. 2-9.
 
20.
Möckel, S. (2017a). The European ecological network “Natura 2000” and the appropriate assessment for projects and plans under Article 6(3) of the Habitats Directive. Nature Conservation 23, pp. 1-29, https://doi.org/10.3897/nature....
 
21.
Möckel, S. (2017b). The European ecological network “Natura 2000” and its derogation procedure to ensure compatibility with competing public interests. Nature Conservation 23, pp. 87-116, https://doi.org/10.3897/nature....
 
22.
Niewiadomski, A. (2020). Protection of the Biosphere in Natura 2000 Sites. Studia Iuridica Lublinensia 29(2), pp. 151-161, https://doi.org/10.17951/sil.2....
 
23.
Popescu, V. D. et al. (2014). Species, Habitats, Society: An Evaluation of Research Supporting EU’s Natura 2000 Network. Plos One 9(11), pp. 1-22, https://doi.org//10.1371/journ....
 
24.
Radecki, W. (2011). Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer biznes.
 
25.
Radecki, W. (2008). Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa: Difin.
 
26.
Radecki, W. (2010). Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji. Studium prawnoporównawcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
27.
Rakoczy, B. and Wierzbowski, B. (2010). Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
28.
Rodríguez-Rodríguez, D. and Martínez-Vega, J. (2018). Effect of legal protection and management of protected areas at preventing land development: a Spanish case study. Regional Environmental Change 18, pp. 1483-2494, https://doi.org/10.1007/s10113....
 
29.
Simonides, E. (2003). NATURA 2000 – koncepcja i podstawy prawne. Parki Narodowe 1, pp. 3-4.
 
30.
Strus, D. (2011). Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na podstawie przepisów prawa polskiego. in: A. Haładyj, M. Rudnicki and K. Sobieraj, Europeizacja prawa ochrony środowiska (pp. 302-322). Lublin: KUL.
 
31.
Strus, D. (2016). Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
32.
Szymańska, U. and Zębek, E. (2010). Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
33.
ten Brink, P. et al. (2017). Natura 2000 and Jobs: Scoping Study – Executive Summary (Brussels: Institute for European Environmental Policy). Retrieved (01.05.2022) from https://ec.europa.eu/environme....
 
34.
Trochet, A. and Schmeller, D.S. (2013). Effectiveness of the Natura 2000 network to cover threatened species. Nature Conservation 4, pp. 35-53, https://doi.org/10.3897/nature....
 
35.
Zębek, E. and Truszkowski, W. (2015). Obszary Natura 2000 – geneza i wpływ na gospodarkę w północno-wschodniej Polsce. Studia Prawnoustrojowe 28, pp. 353-366.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top