Communication competence of future early childhood teachers - a report on a study in Poland
 
More details
Hide details
1
University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin
 
 
Submission date: 2023-04-05
 
 
Acceptance date: 2023-11-20
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Ewa Sosnowska-Bielicz   

University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin
 
 
JoMS 2023;53(4):437-450
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Communication competence of future early childhood teachers - a report on a study in poland

Material and methods:
The research was based on a quantitative paradigm. To determine the level of communication competence we used the Self-assessment of Communication Competence Scale (SPCC), stress was examined with the Perceived Stress Scale (PSS), and dispositional optimism was tested with the Life Orientation Test (LOT-R).

Results:
The analyses showed that prospective early childhood teachers obtained average scores in communication competence. At the same time, they reported high levels of stress and low levels of dispositional optimism. In addition, stress levels correlated negatively with all dimensions of communication competence, meaning that the higher the stress level, the lower the level of communication competence in all the measured dimensions. In contrast, dispositional optimism correlated positively with all dimensions of communication competence, indicating that all dimensions of communication competence increased as dispositional optimism increased.

Conclusions:
Based on the analyses, we suggest enriching education programs for early childhood teachers with issues related to communication competence, coping with public speaking, and preventive activities related to stress management.

 
REFERENCES (46)
1.
Article 68(3)(4) of the Act of July 20, 2018. Law on higher education and science (Journal of Laws 2018, item 1668; Journal of Laws 2021, items 478 and 619).
 
2.
Atienza, A.A., Stephens M.A.P., Townsend A.L. (2004). Role stressors as predictors of changes in women’s optimistic expectations. Personality and Individual Differences, 37, 471–484.
 
3.
Beck, A.T., Alford, B.A. (2005). Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. Wydawnictwo UJ.
 
4.
Bochniarz, A., Grabowiec, A. (2016). O potrzebie/konieczności rozwijania kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W: M. Boczkowska, A. Buczak (red.), Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35, 3, (pp.271-284). Wydawnictwo UMCS.
 
5.
Bottiani, J. H., Duran, C. A. K., Pas, E. T., Bradshaw, C. P. (2019). Teacher stress and burnout in urban middle schools: Associations with job demands, resources, and effective classroom practices. Journal of School Psychology, 77, 36–51.
 
6.
Chen, R. H. (2021). Fostering Students’ Workplace Communicative Competence and Collaborative Mindset through an Inquiry-Based Learning Design. Education Sciences, 11(1), 17; 1-13.
 
7.
Cox, T., Griffiths, A., Rial-Gonzalez, E. (2006). Badania nad stresem związanym z pracą. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
 
8.
Czerw, A. (2010). Optymizm: Perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo GWP.
 
9.
Guzmán-Simón, F., Torres-Gordillo, J.J., Caballero, K. (2020). Understanding Assessment Processes for Communicative Competence through an Analysis of Teachers’ Reported Practice. Educational Sciences, 10(4), 116; 1-17.
 
10.
Grzegorzewska, M.K. (2007). Różnorodność w interpretacji problematyki stresu [Diversity in interpretation of stress]. Studia Humanistyczne, 5, 123–129.
 
11.
Grzegorzewska, M.K. (2019). Psychospołeczne podłoże stresu w zawodzie nauczyciela. Podstawy diagnozy z wykorzystaniem modelu interakcyjno-transakcyjnego. Wydawnictwo AGH.
 
12.
Herman, K. C., Hickmon-Rosa, J., Reinke, W. M. (2018). Empirically derived profiles of teacher stress, burnout, self-efficacy, and coping and associated student outcomes. Journal of Positive Behaviour Interventions, 20(2), 90–100.
 
13.
Jakubowicz-Bryx, A. (2017). Aktywność edukacyjna studentów pedagogiki wczesnoszkolnej w kontekście ich planów dotyczących własnej przyszłości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 14, 39-250.
 
14.
Jakubowicz-Bryx, A., Kwiecińska M. (2022). Nauczyciel wczesnej edukacji. Perspektywa mistrzostwa. Wydawnictwo UKW.
 
15.
Juczyński, Z., Ogińska-Bulik N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych.
 
16.
Kirenko, J. (2018). Asertywność a radzenie sobie w sytuacjach trudnych studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny. Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXXVII, z. 4, 9-23.
 
17.
Kokkinos, C. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77, 229–243.
 
18.
Kozłowska, D., Ryszkowski, W. (2012). Kompetencje komunikacyjne nauczycieli wychowania fizycznego. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 39-46.
 
19.
Kulawska, E. (2019). Dobrostan psychiczny a poziom odczuwanego stresu i satysfakcji ze studiów w doświadczeniach studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne, 9, 2, 129-149.
 
20.
Kulawska, E. (2020). Poziom i korelaty prężności psychicznej studentów wczesnej edukacji w wybranych uczelniach w Polsce. Forum Pedagogiczne, 10, 1, 111-128.
 
21.
Kulawska, E. (2021). Kształcenie zdalne, poziom stresu i dobrostan psychiczny studentów pedagogiki w pierwszej fazie pandemii choroby covid-19. Forum Pedagogiczne, 11, 2, 149-166.
 
22.
Kretschmann, R., Kirchner-Liss, K., Lange-Schmidt, I., Miller, R., Rabens, E., Thal, J., Zitzner, M. (2003). Stres w zawodzie nauczyciela. Wydawnictwo GWP.
 
23.
Lucas, R.E., Diener, E., Suh. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71,3, 616–628.
 
24.
Łukasiewicz, J., Paśnikowska, B. (2016). Nadzieje i obawy studentów ukraińskich podejmujących studia w Polsce. Roczniki Teologiczne, 63, 11, 235-248.
 
25.
Matthews, K.A., Räikkönen, K., Sutton-Tyrrell, K., Kuller L.H. (2004). Optimistic attitudes protect against progression of carotid atherosclerosis in healthy middle-aged women. Psychosomatic medicine, 66,5, 640–644.
 
26.
Maslach, Ch., Leiter, M.P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym: co robić ze stresem w organizacji. Wydawnictwo PWN.
 
27.
McCroskey, J. C., McCroskey, L. L. (1988). Self-report as an approach to measuring communication competence. Communication Research Reports, 5, 108-113.
 
28.
Morreale, Sh.P., Spitzberg, B.H., Barge, J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo PWN.
 
29.
Noskova, T., Pavlova, T., Yakovleva, O., Sharova, N. (2014). Communicative Competence Development for Future Teachers. The New Educational Review, 38,4, 188-198.
 
30.
Pankowska, D. (2010). Porozumiewanie się w procesie kształcenia. W: D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba (red.), Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych, część 1: Praca dydaktyczna, 45–76. Wydawnictwo UMCS.
 
31.
Pawiak, A. (2005). O potrzebie kształcenia umiejętności niewerbalnego komunikowania się nauczyciela z uczniami. W: K. Waligórski (red.), Nauczyciel: eseje i szkice pedeutologiczne, 50-58. Wydawnictwo UKW.
 
32.
Popławska, A. (2022). Kandydaci na nauczycieli o edukacyjnej (nie)codzienności w czasie pandemii COVID-19. Raport z badań. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia vol. XXXV, 2, 51-68.
 
33.
Reddy, K.J., Menon, K.R., Thattil, A. (2018). Academic Stress and Its Sources among University Students. Biomedical and Pharmacology Journal, 11, 531-537.
 
34.
Regehr, C., Glancy, D., Pitts, A. (2013). Interventions to reduce stress in university students: A review and metaanalysis. Journal of Affective Disorders, 148, 1, 1–11.
 
35.
Sala-Suszyńska, J. (2019). Pedeutologiczne spojrzenie na sylwetkę nauczyciela. W: M. Bogusz, M. Wojcieszak, P. Rachwał. (red.), Poszerzamy horyzonty tom XVI, 330-337. Mateusz Weiland Network Solutions.
 
36.
Sałata, E. (2014). Kompetencje komunikacyjne przyszłych nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej. Edukacja-Technika-Informatyka, 5,1, 420-427.
 
37.
Sanecki, G. (2017). Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli. Szkoła – Zawód – Praca, 13, 80-99.
 
38.
Scheier, M.F., Carver, C.S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–247.
 
39.
Scheier, M. F., Carver, C. S., Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem: A re-evaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063–1078.
 
40.
Segerstrom, S. C. (2007). Optimism and resources: Effects on each other and on health over 10 years. Journal of Research in Personality, 41, 772−786.
 
41.
Sonnentag, S., Kruel, U. (2006). Psychological detachment from work during off-job time: The role of job stressors, job involvement, and recovery-related self-efficacy. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15, 197–217.
 
42.
Sosnowska-Bielicz, E. (2019). Wzorzec osobowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 28, 3, 173-187.
 
43.
Śliwa, S. (2017). Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo IŚ.
 
44.
Szczepanowska, J. (2007). Stres w zawodzie nauczyciela próba charakterystyki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2, 129-136.
 
45.
Szumna, D., Kalandyk, M. (2017). Kompetencje językowe przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie prac dyplomowych). Edukacja – Technika – Informatyka, 1, 19, 92-100.
 
46.
Zieliński, P. (2006). Redukowanie nadmiernego stresu przez studentów pedagogiki podczas egzaminów i zaliczeń ustnych w powiązaniu z umiejętnością relaksacji. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika t. XV., 133-146.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top