The proper management of people’s work manifests the implementation of humanistic management in the public administration
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2018-04-19
 
 
JoMS 2018;36(1):275-292
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Human resources are the foundation of every organization’s development. In today’s ever-evolving globalization process, employees in public administration must have the skills and competencies they need to be able to carry out the tasks entrusted to them. Any organization resource, including human resources, must be subject to appreciation, resulting in an increase in the personal value of each employee. On the other hand, in order to properly and effectively raise the value of human resources in public administration, managers must be mindful of the correct process of directing people. This is especially important in the ever-changing environment of the organization. This process, however, is achievable through the implementation of humanistic management, a manifestation of the specific empowerment of every human being. This article is devoted to humanistic management issues, which, through the available legal, decision and organizational tools, support the process of proper management and directing the work of people in the public sector.
 
REFERENCES (25)
1.
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 8388597000.
 
2.
Armstrong, M. (2007). Zarządzanie ludźmi, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. ISBN 9788373017245.
 
3.
Bohdziewicz, P., Urbaniak, B. (2013). Wdrażanie zmian w administracji samorządowej: deficyt uczestnictwa pracowniczego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Nr 2. ISSN 1641-0874.
 
4.
Czajka, Z. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 9788361125686.
 
5.
Firlej, K. (2005). Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej, [w:] Kożuch B., Markowski T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie. ISBN 83918221854.
 
6.
Gaster, L., Squires, A. (2003). Providing Quality in the Public Sector. A Practical Approach to Improving Public Services, Philadelphia: Open University Press. ISBN 0335209556.
 
7.
Hood, Ch. (1991). A Public Management for All Season?, „Public Administration”, Vol. 69 (1). ISSN 1467-9299.
 
8.
Izdebski, H. (2010), Nowe kierunki zarządzania publicznego, a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa: Liber. ISBN 9788379513017.
 
9.
Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, Nr 4 (44). ISSN 1644-9584.
 
10.
Kostera, M. (2010). Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320819175.
 
11.
Kożuch, B (2010). Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa: Liber. ISBN 9788372061713.
 
12.
Listwan, T. (2010). Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375267334.
 
13.
Nogalski, B. (red.). (2010). Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375267334.
 
14.
Partyka-Pojęta, J. (2004). Zarządzanie w organach administracji publicznej, Chorzów: Wydawnictwo Marka. ISBN 8392138201.
 
15.
Promberger, K., Rauskala, I. (2003). New Public Management – An Introduction from the UK Perspective, „Working Paper” Nr 6, Univertsität Innsbruck. ISSN 2385-2755.
 
16.
Przywojska, J. (2014). Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. ISBN 9788379513017.
 
17.
Romaniuk, P. (2017). Doskonalenie zasobów administracji samorządowej jako cel operacyjny Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, „Zarządzanie publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” Nr 3(39). ISSN 1896-0200.
 
18.
Rostkowski. T. (2012). Dylematy metodologiczne i praktyczne problemy badania zarządzania zaso¬bami ludzkimi w administracji publicznej, „Organizacja i Kierowanie” Nr 1. ISSN 0137-5466.
 
19.
Sapeta. T. (2007). ZZL w jednostkach administracji publicznej, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148874.
 
20.
Seredocha, I. (2010). Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr ¾. ISSN 1641-0874.
 
21.
Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830114338X.
 
22.
Wielgórka, D. (2014). Evaluation of Cooperation Inter-Organizational Supported -Employment Enterprises, “New of Science and Education”, Vol. 5.
 
23.
Wójcik-Mazur, A. (red.), (2012). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, , Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. ISBN 9788363500252.
 
24.
Zalewski, A. (2007). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, A. Zalewski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 9788373782914.
 
25.
Zieliński, W. (2011). Efektywność ZZL w sektorze publicznym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Nr 3/4. ISSN 1641-0874.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top