The necessity for high legislative standards for real estate tax in the light of the Polish Constitutional Tribunal’s jurisprudence
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data nadesłania: 18-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-11-2022
 
 
Data akceptacji: 23-11-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Majka   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2022;49(2):698-713
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
Paper analyses the Constitution of the Republic of Poland’s limits for restricting the legislature that requires high legislative standards in area of real estate tax.

Material and methods:
The analysis is based on the Constitutional Tribunal’s jurisprudence in the field of real estate tax that is primarily connected with taxation of entrepreneurs’ real estate. The method of dogmatic and legal analysis was used.

Results:
The analysis of the case law of the Constitutional Tribunal concerning the assessment of real estate tax regulations allows the conclusion that the judgments concerned the two most significant practical problems (i.e., taxation of buildings and real estate connected with business activity). In almost every case the Constitutional Tribunal found the Act on Local Taxes and Fees provisions to be at least far from the standards that should be expected from tax regulations.

Conclusions:
The source of the all legal problems is not only historical (i.e., from defective regulation of these issues 20 years ago). It seems that the current legislators are still resistant to proposals concerning profound legislative changes, including those indicated as necessary by the Constitutional Tribunal, the Supreme Administrative Court and the doctrine. A further problem is that the cascading definitions of terms using non-tax laws and the phenomenon of so-called unconscious tax legislation, which definitely affect the negative assessment of regulations, seem to be intensifying. This is evident in the recent changes in the scope of tax exemptions for railroad infrastructure or the taxation of windmills. It should also be pointed out that the authors of the proposals for legislative changes and the legislators in the background should at least take into account that tax revenue is the income of the community budget.

 
REFERENCJE (21)
1.
Borszowski, P. & Stelmaszczyk, K. (2016), Komentarz do art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. In P. Borszowski & K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, LEX/el.
 
2.
Brzeziński, B. (2017). Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK Dom Organizatora.
 
3.
Brzeziński, B. (2003). Wstęp do nauki prawa podatkowego. TNOiK Dom Organizatora.
 
4.
Dowgier, R., Etel, L., Liszewski, G., & Pahl, B., (2021). Komentarz do art. 1a. In R. Dowgier, L. Etel, G. Liszewski, & B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. LEX/el.
 
5.
Dowgier, R. (2019), O problemtyce nadpłat powstałych w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. 11 (2), 169-186. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem.
 
6.
Gomułowicz, A. (2011). Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a obowiązek podatkowy. In A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, & A. Gorgol (Eds.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz. Wydawnictwo UMCS.
 
7.
Gomułowicz, A. (2003), Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Dom Wydawniczy ABC.
 
8.
Kałążny, A. (2020). Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości, Wolter Kluwer.
 
9.
Koksanowicz, G. (2014), Zasada określności przepisów w procesie stanowienia prawa, 22, 471-478. Studia Iuridica Lublinensia.
 
10.
Lotko, E. (2021), Konstytucyjny obowiązek płacenia podatków a spójność aksjologiczna, 4 (38), 546-570. Prawo i Więź.
 
11.
Majka, P., & Wantoch-Rekowski J. (2020). O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz „wstępnych” w ustawie o podatku od spadków i darowizn, 8 (4), 9–22. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu.
 
12.
Michalska, M. (2022), Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza, 14 (2), 80-98. Kytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem.
 
13.
Miemiec, W. (2005). Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych. Kolonia Limited.
 
14.
Morawski, W. (2013). Komentarz do art. 1a. In T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, O. Łunarski, P. Majka, W. Morawski (Eds.) & J. Wantoch-Rekowski, Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie orzecznicze. Wolters Kluwer.
 
15.
Morawski, W. (2016) Komentarz do art. 1a. In T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, P. Majka & W. Morawski (Eds.), Ustawa o podatkach i opłatach loklanych. Komentarz. ODDK.
 
16.
Mudrecki, A. (2020), Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Wolters Kluwer.
 
17.
Oniszczuk, J. (2001). Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. KiK.
 
18.
Popławski, M. (2019) Overviews of the recent changes of the polish taz rules and support of taxpayer. 59 (72), 111-121, Studies in Logic Grammar and Rethoric.
 
19.
Selera, P. (2017) Zasada proporcjonalności w orzecznictwie podatkowym Trybunału Konstytucyjnego, 4, 48-63. Państwo i Prawo Szczurek, B. (2008). Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy. C.H. Beck.
 
20.
Zalasiński, T. (2008). Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego. Wydawnictwo Sejmowe.
 
21.
Zubik, M. & Sokolewicz, W. (2016). Komentarz do art. 2. In L. Garlicki, & M. Zubik (Eds.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom II. LEX/el.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top