The disciplinary responsibility of the Polish physicians and dentists for professional delinquencies committed abroad.
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS University of Humanities and Social Sciences
 
 
Data nadesłania: 26-10-2020
 
 
Data akceptacji: 20-11-2020
 
 
Data publikacji: 18-01-2021
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Tomaszewska   

SWPS University of Humanities and Social Sciences
 
 
JoMS 2020;45(2):251-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The subject of the study is the analysis of the issue of disciplinary responsibility of the Polish physicians and dentists for professional delinquencies committed abroad. The research goal is to find the answer to the question: is it possible in the Polish legal system to derive negative legal consequences for a physician or a dentist, who has the Polish right to practice the profession, in a situation where a violation of the law in another country is found

Material and methods:
The article uses primarily the method of logical and linguistic analysis of Polish legal acts. An analysis of the available literature in this area was made. Empirical research methods were also used, including the examination of documents within Polish medical chambers, containing information on members of the Polish professional self-government punished abroad.

Results:
The research shows that from 2016 until the first half of 2020 the Polish professional self-government has learned about the punishment in other Member States of 61 members of Polish medical chambers, of which 52 were punished in the United Kingdom, 4 in Sweden, 2 in Ireland, 1 in Denmark, 1 in Germany, 1 in Finland.

Conclusions:
The final conclusion of the study is that it is possible to derive negative legal consequences for a physician or a dentist, who has the Polish right to practice the profession, in a situation where a violation of the law has been found in another country.

 
REFERENCJE (20)
1.
Augustyniak, B. (2019). Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. w: D. Świecki (red.), Meritum postępowanie karne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788381608053.
 
2.
Gardocki, L. (2019). Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788381587228.
 
3.
Gubiński, A. (1993). Komentarz do Kodeksu Etyki Lekarskiej. Warszawa: Wydawnictwo Zakład Informacyjno-Wydawniczo-Kolportażowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. ISBN 8390076128.
 
4.
Izdebski, H. (2002). Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe. w: S. Legat, M. Lipińska (oprac.), Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka. Warszawa. ISBN 838606532X.
 
5.
Janicz. M. (2020). Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania. w: K. Dudka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788382230567.
 
6.
Jóźwiak, P. (2016). Odpowiednie stosowanie w postępowaniu zawodowym lekarzy przepisów Kodeksu karnego. w: T. Gardocka, D. Jagiełło ( red.), Medyczne prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325585617.
 
7.
Konieczniak, P. (2016). O stosowaniu (i niestosowaniu) części ogólnej prawa karnego do odpowiedzialności zawodowej lekarzy. w: B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.), Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325585655.
 
8.
Kowalski, P. (2017). Zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza przez sądy karne i sądy lekarskie w oparciu o orzeczenia wydane za granicą. Medyczna Wokanda 9. ISSN 2081-4143.
 
9.
Liszewska, A. (2016). Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność zawodowa. w: J. Zajdel, (red.), Meritum prawo medyczne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788380921610.
 
10.
Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo Nr 3. ISSN 0031-0980.
 
11.
Rejman G. (1991). Odpowiedzialność karna lekarza. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 8323007934.
 
12.
Rużyłło, E. (1999). Etyka i Medycyna. Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”. ISBN 8385734309.
 
13.
Sobczak, J. (2015). Zawody zaufania publicznego. Regulacja konstytucyjna i jej konsekwencje. w: J. Sobczak, J. Skrzypczak, M. Urbaniak (red.), Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej radców prawnych i lekarzy. Poznań: Wydawnictwo Nauka I Innowacje. ISBN 9788364864414.
 
14.
Szewczyński, M. i Tomaszewska, P. (2017). IMI – mechanizm ostrzegania, Gazeta Lekarska Nr 4. ISSN 0867-2164.
 
15.
Szewczyński, M. i Tomaszewska, P. (2017). System IMI, Gazeta Lekarska 2017, Nr 3. ISSN 0867-2164.
 
16.
Tomaszewska, P. (2019). Przewinienia zawodowe polskich lekarzy za granicą. Jak powinien reagować samorząd lekarski. w: S. Hoc, D. Mucha (red.), Prawo i Medycyna. Wybrane zagadnienia. Opole: Wydawnictwo Scriptorium. ISBN 9788395578021.
 
17.
Urbaniak, M. (2018). Przejęcie do wykonania w RP orzeczeń zagranicznych sądów dyscyplinarnych w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy. Medyczna Wokanda 11. ISSN 2081-4143.
 
18.
Wrześniewska-Wal, I. (2018). Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788381244848.
 
19.
Zamroczyńska, M. (2018). Odpowiedzialność dyscyplinarna polskiego lekarza za delikty zawodowe popełnione na terytorium Wielkiej Brytanii. Medyczna Wokanda 10. ISSN 2081-4143.
 
20.
Zielińska, E. (2001). Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej. Warszawa: Wydawnictwo Liber. ISBN 8372060630.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top