Supervisory authorities and quasi-authorities in commune-level local government
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 31-10-2020
 
 
Data akceptacji: 07-12-2020
 
 
Data publikacji: 18-01-2021
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Bułajewski   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2020;45(2):221-237
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The subject of the analysis carried out in the paper is the characteristics of supervisory authorities. What is extremely important is that both constitutional authorities and quasi-authorities have the power to conduct supervisory activities, but only in terms of legality. The object of supervision is not only normative acts adopted by commune-level local government bodies, but also other activities carried out by entities that operate at this level of government.

Material and methods:
The article was prepared on the basis of applicable legal acts of the doctrine views.

Results:
Because of its brief size, the present paper is not an attempt at a comprehensive presentation of the problem identified in the title. The discussion is limited to a few elements. The paper contains an analysis of selected issues related to the problem of supervision over the activities of commune-level local government. The problem was described by comparing the most important constitutional and non-constitutional authorities appointed for this purpose.

Conclusions:
The purpose of this paper is to briefly describe the supervision over commune-level local government by both supervisory authorities in the strict meaning of this term and institutions that are considered quasi-supervisory authorities. On the one hand, these are constitutional bodies that operate, among others, in the political sphere (this remark refers to the prime minister and province governors) and, on the other hand, these are supervisory authorities bodies (which in our case supervise the activities of local government units) that exercise their powers by following the criterion of legality (this group also includes regional chambers of accounts).

 
REFERENCJE (21)
1.
Adamiak B., Borkowski J. (1991), Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy [Legal institutions for judicial protection of independence of communes], “Samorząd Terytorialny”, nr 1-2. ISSN 0867-4973.
 
2.
Bułajewski S. (2009), Rada powiatu, pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola [County council, position in the system of government, law-making, and control], Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788372996268.
 
3.
Chmaj M. (2012), Wojewoda, urząd wojewódzki [Province governor and province governor’s office], in: M. Chmaj, ed., Administracja Rządowa w Polsce [Government administration in Poland], Warsaw: Difin. ISBN 9788376415956.
 
4.
Chrościelewski W. (1994), Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących samorządu terytorialnego [Judicial control of supervisory decisions concerning local and regional government], “Samorząd Terytorialny”, no. 10. ISSN 0867-4973.
 
5.
Dąbek D. (2005), Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie pokonstytucyjnym [Decentralization through local and regional government in the laws and court rulings after adoption of the constitution], in: P. Sarnecki (ed.), Samorząd terytorialny zasady ustrojowe i praktyka [Local and regional government, system of government principles and practice], Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu. ISBN 8370597394.
 
6.
Dolnicki B. (2005), Komentarz do art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym [A commentary to Article 85 of the Act on district-level local government], in: B. Dolnicki, red., Ustawa o samorządzie powiatowym komentarz [Act on district-level local government, a commentary], Kraków: Zakamycze. ISBN 8374441186.
 
7.
Dolnicki B. (1999), Samorząd terytorialny zagadnienia ustrojowe [Local and regional government, issues related to the system of government], Kraków: Zakamycze. ISBN 8388114484.
 
8.
Janku Z. (2001), Nadzór nad samorządem powiatowym [Supervision over the district-level local government], in: J. Boć, ed., Powiat. Z teorii, kompetencje, komentarz [District. Theory, competences, a commentary], Wrocław: "Kolonia Limited". ISBN 8388166336.
 
9.
Kmieciak Z., Stahl M. (2001), Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego [Acts of supervision over the activities of local and regional government], “Samorząd Terytorialny”, no. 1-2. ISSN 0867-4973.
 
10.
Komorowski E. (2007), Prawne formy działania administracji [Legal forms of activities of the administration], in: M. Chmaj, ed., Prawo administracyjne. Część ogólna [Administrative law. General part], Warsaw - quoted after Chmaj M., Wojewoda, urząd wojewódzki [Province governor and province governor’s office], in: M. Chmaj, ed., Administracja Rządowa w Polsce [Government administration in Poland], Warsaw: Difin. ISBN 9788376415956. 2012.
 
11.
Korzeniowska A. (2002), Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym [Proceedings before a local government board of appeals], Kraków: Zakamycze. ISBN 8373331190.
 
12.
Kotulski M. (2002), Samorządowe kolegia odwoławcze (Wybrane problemy prawnoustrojowe) [Local government boards of appeal (Selected legal and system of government issues)], “Gdańskie Studia Prawnicze”, vol. 8. ISSN 1734-5669.
 
13.
Podgórski K. (1991), Nadzór nad samorządem gminnym [Supervision over commune-level local government], “Samorząd Terytorialny”, no. 1-2. ISSN 0867-4973.
 
14.
Rabska T. (1991), Sądowa ochrona samodzielności gminy [Judicial protection of independence of communes], “Samorząd Terytorialny”, no. 1-2. ISSN 0867-4973.
 
15.
Sarnecki P. (2002), Zakres działania i funkcje Rady Ministrów [The scope of operation and functions of the council of ministers], in: A. Bałaban, ed., Rada Ministrów organizacja i funkcjonowanie [Council of ministers - organization and functioning], Kraków: Zakamycze. ISBN 8373331727.
 
16.
Tarno J. P. (1995), Samorządowe kolegia odwoławcze [Local government boards of appeal], “Samorząd Terytorialny”, no. 4. ISSN 0867-4973.
 
17.
Tarno J.P. (2006), Zakres działania sądów administracyjnych [Scope of activities of administrative courts], in: J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola Administracji [Judicial control of administration], Warsaw: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. ISBN 9788387218362.
 
18.
Turek T. (2002), Pozycja ustrojowa regionalnej izby obrachunkowej jako podmiotu kontroli wewnętrznej Gminy [The position of the regional chamber of accounts, as an internal control entity of a commune, in the system of government], in: S. Dolata, ed., Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego [Legal problems in the activities of local and regional government], Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 8388796763.
 
19.
Zimmermann J. (1991), Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym [The process elements of supervision and control of the Supreme Administrative Court over the local and regional government], “Państwo i Prawo”, book 10. ISSN 0031-0980.
 
20.
Żukowski L., Suwała R. (2001), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed naczelnym Sądem Administracyjnym [Administrative procedure and procedure before the Supreme Administrative Court], Warsaw, p. 244; Z. Kmieciak, Nota bibliograficzna [Bibliographic note], “Państwo i Prawo”, book 6. ISSN 0031-0980.
 
21.
Sitek M. (2016) Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: C.H.Beck. ISBN 9788325589226.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top