Seniors about ageing and old age – an example from Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Submission date: 2022-08-02
 
 
Final revision date: 2022-11-14
 
 
Acceptance date: 2022-11-15
 
 
Publication date: 2022-11-29
 
 
Corresponding author
Martyna Izabela Kawińska   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
JoMS 2022;49(2):554-570
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The paper is of a cognitive nature, it aims at diagnosing the factors of activity of the elderly and defining their anxieties and expectations related to old age and ageing.

Material and methods:
The paper is a set of theoretical deliberations consistent with the literature of the subject and empirical deliberations collected based on generally available statistical data and own research findings. The presented research is of an exploratory nature.

Results:
The more and more visible process of ageing societies is contributing to the growing interest in the problem of old age, particularly with regard to the social perception of old age itself and to the related complex process of ageing. This paper attempts to analyse the indicated aspects, considering seniors' attitudes towards the discussed problems. The article presents statistical data for Poland and the author's own research findings.

Conclusions:
Contemporary old age is really varied in terms of age, sex, education level, and first of all in terms of health and independence level, thus, the way of experiencing it is very individual. However, one can indicate some trends and tendencies which accompany this process. At present, seniors prepare better and better to go through old age, more and more often they take advantage of various forms of activity, owing to which they can face the consequences of aging and experience their old age more and more consciously.

 
REFERENCES (16)
1.
Bojanowska, E., Kawińska, M. (2020), Personalistyczna wizja starości, Warszawa, p. 78.
 
2.
Dzięgielewska, M. (2006). Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości, in: B. Szatur – Jaworska (eds), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa, pp. 160 – 164.
 
3.
Fields, N., Anderson, K. (2014). The Effectiveness of Adult Day Care Services for Older Adults, Journal of Applied Gerontology, 33(2), pp.130-163.
 
4.
Gryglewska, B. (2006). Prewencja gerontologiczna, in: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Gdańsk, pp. 47-50.
 
5.
Halik, J. (2002). Sytuacja ludzi starych w Polsce. Podsumowanie, in: J. Halik (eds), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społecznego, ISP, Warszawa, pp. 34 – 39.
 
6.
Holzer, J.Z. (1999). Demografia, Warszawa, p. 151.
 
7.
Kawińska, M. (2021). O starzeniu się z perspektywy społecznej i demograficznej, in: O. Kotowska – Wójcik. M. Luty-Michalak, J. Wróbleska-Skrzek, B. Olszewski (eds), Gaudium et spes – powinność współczesnego człowieka. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ochockiemu, Poznań, p. 151.
 
8.
Okła, W. (2006). Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i w domach opieki społecznej, in: S. Steuden, M. Marczuk (eds), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin, pp. 29–38.
 
9.
Rembowski, J. (1984). Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Poznań, p. 24.
 
10.
Settersten, RA. Jr, Trauten, M. (2009). Handbook of Theories of Aging, in: V. Bengtson, M. Silverstein, D. Putney, S. Gans, (eds). New York: Springer; 2009. pp. 455–469.
 
11.
Schmidt, D., Boland, S. (1986). Structure of perceptions of older adults: Evidence for multiple stereotypes. Psychology and Aging 1, pp. 255-260.
 
12.
Staś – Romanowska, J. (2004). Późna dorosłość. Wiek starzenia się, in: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Vol. 2. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa, pp. 263 – 292.
 
13.
Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Instytut Polityki Społecznej, Wydawnictwo UW, Warszawa, p.187.
 
14.
Szatur-Jaworska, B., Szweda – Lewandowska, Z. (2016). Wsparcie społeczne i jego uwarunkowania, in: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski (eds.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, Warszawa, pp. 14-15.
 
15.
Szukalski, P. (2006). Procesy starzenia się ludności – przyczyny, etapy, konsekwencje, in: T. Grocki, J. Kocemba, A. Skatulska (eds.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Gdańsk, p. 13.
 
16.
Szukalski, P. (2008). Polscy seniorzy w przyszłości, in: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa, p. 44.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top