Selected legal and medical aspects of a witness suffering from schizophrenia in the Polish criminal trial
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Legal Sciences University of Rzeszow
 
 
Submission date: 2023-03-16
 
 
Acceptance date: 2023-03-25
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Karol Bajda   

Institute of Legal Sciences University of Rzeszow
 
 
JoMS 2023;50(1):532-547
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of the article is to indicate selected legal and medical aspects of the presence of a witness suffering from schizophrenia in the Polish criminal trial. The author deals with the clinical picture of schizophrenia, ability of a sick witness to testify, and the related procedural consequences.The legal and medical literature, as well as court judgments and expert comments corresponding to the content, have been used in the arguments.The role of the witness requires that their thought processes run properly. Mental disorders may, depending on their type and severity, interfere with these processes.However, not every disease deviation disqualifies testimonies in terms of their value and not all do so to the same extent. Mental illness is one of the most serious mental disorders.One of the most severe forms of psychosis is schizophrenia.The condition for the correct assessment of the testimonies, which is the exclusive right of the procedural body, is a proper image of the witness’s health condition. One of the mechanisms enabling factual findings to be truthful and reaching the material truth is the regulation of Art. 192 § 2 of the Code of Criminal Procedure. The expert does not assess the credibility of the witness's testimony but confirms or excludes the presence of such features of the mental state that may affect the content of the testimony. The testimony obtained cannot be discredited a priori. The credibility of testimony is assessed by the procedural body according to Art. 7 of the CCP. Each case should be approached without prejudice, in a manner marked by cold analysis. The required behaviour of the responsible jurist in this dimension is the activity consisting of extraordinary caution and criticism in interpreting the disturbed state of the witness.
 
REFERENCES (38)
1.
Antosik-Wójcińska, A.Z. (2018). Komu, kiedy i w jakiej dawce? Miejsce arypiprazolu w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, 18 (2), 188-193, Psychiatria i Psychologia Kliniczna.
 
2.
Bajda K., Przesłuchanie świadka koronnego, 2009 (3128), 117-139, Acta Universitatis Wratislaviensis 2009.
 
3.
Bilikiewicz, A. (2000), ed., Psychiatria dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
4.
Cieślak, M., Spett, K., Wolter, W. (1977). Psychiatria w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze.
 
5.
De Barbaro, B. (2014). Konteksty psychiatrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Dziwota, E., Łaba-Stefanek, A., Małolepsza, O., Skoczeń, N., Olajossy, M. (2015). Anatomiczne zmiany mózgu w schizofrenii, 10;3-4, 121-128, Neuropsychiatria i Neuropsychologia.
 
7.
Gałecki, P., Eichstaedt, K. (2022). Psychiatria sądowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
8.
Ganong, W.F. (2017),. Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
9.
Giętkowski, D. (2012). Zaburzenia pamięci operacyjnej i wybranych funkcji poznawczych u chorych leczonych na schizofrenię paranoidalną, 12(1), 26-33, Psychiatria i Psychologia Kliniczna.
 
10.
Grajewski, J. (2009), ed., Prawo karne procesowe – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
11.
Grancow-Grabka, M., Gmitrowicz, A., Pawełczyk, A., Pawełczyk, T. (2016). Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny, 16 (3), 155-159, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, DOI: 10.15557/PiPK.2016.0021.
 
12.
Gruza, E. (2002). Kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadka, 236, 5-13, Problemy Kryminalistyki.
 
13.
Grzegorczyk, T. (2014). Kodeks postępowania karnego. Tom I, Komentarz, Wolters Kluwer Business.
 
14.
Hanausek, T. (1993). Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Biuro Wydawnictw Prawniczych.
 
15.
Hofmanski, H. (2007), ed., Kodeks postepowania karnego, vol. 1, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
16.
Hołyst, B. (2018). Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka, Difin.
 
17.
Hołyst, B. (1989). Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków, Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 
18.
Gurgul, J. (2018). 11, 94-122, Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego, Prokuratura i Prawo.
 
19.
Jagiełło, D. (2020). Choroba psychiczna a świadek w procesie karnym (wybrane problemy na styku prawa i medycyny), 3970, 53-62, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
 
20.
Jędrasik-Styła, M., Ciołkiewicz, A., Denisiuk, M., Linke, M., Parnowska, D., Gruszka, A., Jarema, M., Wichniak, A. (2012). XLVI/2, 261-271. Bateria testów MATRICS – standard oceny funkcji poznawczych w badaniach klinicznych w schizofrenii, Psychiatria Polska.
 
21.
Kalat, J.W. (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Karczmarska, D. (2016). Zasada prawdy materialnej po nowelizacji k.p.k. na tle innych zasad prawa karnego procesowego, 25/1, 223-238, Studia Iuridica Lublinensia.
 
23.
Kępiński, A. (1978). Poznanie chorego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
24.
Kępiński, A. (2001). Schizofrenia, Wydawnictwo Lekarskie.
 
25.
Kornak, M. (2009). Małoletni jako świadek w procesie karnym, Wolters Kluwer.
 
26.
Krawczyk, P., Święcicki Ł. (2020). ICD-11 vs. ICD-10 – przegląd aktualizacji i nowości wprowadzonych w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO, 54(1), 7-20. Psychiatria Polska.
 
27.
Kudrelek, J. (2007). Świadek w postępowaniu karnym – stanowisko prawne, 2, 81-104, Przegląd Policyjny.
 
28.
Orzechowski, J., Piotrowski, K.T., Balas, R., Stettner, Z. (2009). Pamięć robocza, Academica.
 
29.
Przybysz, J. (2005). Psychiatria sądowa. Opiniowanie w procesie karnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników, part I, Tumult.
 
30.
Sitarczyk, M. (2012). Psychologiczne kryteria oceny wiarygodności zeznań osób chorych psychicznie, 12(4), 213-227, Psychiatria i Psychologia Kliniczna.
 
31.
Szymaniuk, W., Trzeciak, K., Balaj, K., Siembida, J., Rajewska-Rager, A., Michalak, M. (2017), Risk factors increasing aggressive behaviour in psychiatric patients hospitalised with a diagnosis of bipolar disorder, schizophrenia and anxiety disorders, 17(1), 23-32, Psychiatria i Psychologia Kliniczna.
 
32.
Śmierciak, N., Krzyściak, W., Szwajca, M., Kazek, G., Urbanek, K., Bryll A., Pilecki, M. (2018), Wybrane czynniki ryzyka schizofrenii: pomiędzy różnorodnością modeli etiologicznych a psychiatrią spersonalizowaną, 18(4), 388-198, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2018.
 
33.
Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka.
 
34.
Waltoś, S. (2005). Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
35.
Waszczyński, J. (1966). O dowodzie z zeznań świadka w procesie karnym – praktycznie, 10/1(97), 52-60, Palestra.
 
36.
Wojciechowski, W. (2012). Psychologiczna analiza treści zeznań świadków i ocena ich wiarygodności, 1-2/2012, 70-79, Palestra.
 
37.
Znamierowski, J. (2014). Prawne i kryminalistyczne aspekty przesłuchania w postępowaniu karnym świadków z zaburzeniami psychicznymi, Przegląd Sądowy, 2014/7-8, 132-144.
 
38.
Zoń, K.M. (2010). Schizofrenia a świadek w procesie karnym – aspekty prawne z uwzględnieniem ujęcia psychiatrycznego, 5, 81-91, Wrocławskie Studia Erazmiańskie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top