LEGAL STATUS AND COMPETENCES OF BODIES OF THE NATIONAL BANK OF POLAND
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Submission date: 2019-05-30
 
 
Acceptance date: 2019-10-25
 
 
Publication date: 2019-10-25
 
 
Corresponding author
Agata Hiacynta Tarnacka   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
JoMS 2019;42(3):265-282
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the analysis was to present the current state of the organization and operation of the National Bank of Poland and postulates regarding changes that could strengthen its position as an institution implementing monetary policy.

Material and methods:
The subject of consideration of the article titled Organization and operation of the National Bank of Poland are legal acts that are the basis for the organization and operation of the National Bank of Poland. The dogmatic, legal and historical-legal method was applied.

Results:
The Monetary Policy Council - each year set monetary policy and submits it - only to the Sejm. In addition, the organs of this major financial institution cooperate in shaping and conducting Polish foreign exchange policy: the NBP Management Board conducts periodic reviews of monetary and monetary settlements and foreign exchange transactions, while the Monetary Policy Council determines the upper limits of liabilities resulting from taking loans and credits from foreign banking institutions by the NBP and and the President of the NBP has the competence to decide on the granting of an individual foreign exchange permit.

Conclusions:
In its long history, the Polish central bank has become a bank not only independent, but also meeting European standards, manifesting itself even in the term of office of the President of the National Bank of Poland, or in compliance with the principles of accounting. The institution has three basic roles: a state bank, an issuing bank and a bank of banks. In particular, the scope of his competences includes shaping and implementing monetary policy, which the National Bank of Poland does independently. In addition, he runs his own financial management having financial privileges and a bankruptcy privilege.

 
REFERENCES (17)
1.
(Dz. U. 1952 Nr 33, poz. 232) – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy.
 
2.
(Dz. U. 1992 Nr 84, poz. 426) - ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
 
3.
(Dz. U. z 1997r. nr 78 poz. 483) - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
 
4.
(Dz. U. 2012, poz. 1376 t. j.) - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 
5.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 roku, (K 26/03, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 95).
 
6.
Jończyk A., Rada Polityki Pieniężnej – nowy organ banku centralnego, Przegląd Podatkowy 1998, nr 8.
 
7.
Kosikowski C., Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1997, nr 11.
 
8.
Kosikowski C., Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), Państwo i Prawo 2002, nr 11.
 
9.
Kłosiewicz P., W. Szpringer, Zarządzanie Bankiem Centralnym w świetle nowej ustawy o Narodowym Banku Polskim, Glosa 1997, nr 11 [w:] C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999.
 
10.
Mikos A., Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006.
 
11.
Mikos-Sitek A., Zapadka P., Polskie Prawo Bankowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
 
12.
Myślak E., Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2013.
 
13.
Niemierka S., Pozycja Prezesa NBP w „ustawach bankowych”, Glosa 1998, nr 8, s. 9.
 
14.
Świderska J. (red.), Bank Centralny w Polsce. Wybrane aspekty, Warszawa 2010.
 
15.
Tupin R., Sprawa nadrzędna – gospodarka, Rzeczpospolita 2001, nr 11.
 
16.
Tupin R., Status prawny i kompetencje prawotwórcze organów Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1998, nr 7-8.
 
17.
Zubik M., Narodowy Bank Polski (analiza konstytucyjno-ustrojowa), Państwo i Prawo 2001, nr 6.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top