Problems experienced by families of prisoners and possibility of social assistance and support
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Submission date: 2020-09-11
 
 
Final revision date: 2020-11-30
 
 
Acceptance date: 2020-12-11
 
 
Publication date: 2021-01-18
 
 
Corresponding author
Anna Witkowska-Paleń   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2020;45(2):77-90
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the paper is to show the difficulties experienced by the families of persons serving prison sentences, as well as to analyse the possibilities of social assistance and support for families of prisoners in overcoming these problems.

Material and methods:
This paper is a review of scientific literature and legal documents and shows the scope of assistance provided to prisoners and their families.

Results:
Families of prisoners are often the subject of research because of their role in the process of rehabilitation and social reintegration of prisoners. Families themselves, however, and especially the problems they experience with the imprisonment of a family member, receive little attention.

Conclusions:
Families of people committing criminal acts are often dysfunctional families that are struggling with numerous social, emotional, and legal problems, and imprisonment of a family member further intensifies these problems. The analysis carried out in this paper shows that there is a lack of forms of assistance directed specifically to the families of prisoners, and if these families do benefit from the assistance of public institutions, they do so mainly indirectly, through the assistance provided to prisoners and through post-penitentiary assistance in the process of adaptation to life after release from prison.

 
REFERENCES (34)
1.
Barczykowska, A. (2008). Sytuacja życiowa rodzin osób pozbawionych wolności. w: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (ss. 341-352). Łódź: Wydawnictwo UŁ. ISBN 9788375251876.
 
2.
Bębas, S. (2017). Skutki uwięzienia członka rodziny i znaczenie rodziny dla więziennego funkcjonowania osadzonych oraz ich resocjalizacji i readaptacji. Ruch Pedagogiczny 4, ss. 115-127. ISSN 0483-4992.
 
3.
Comfort, M. (2008). Doing Time Together. Love an Family in the Shadow of the Prison. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 0226114635.
 
4.
Deka, R. (2017). Rodzina w sytuacji odosobnienia jednego z jej członków. Izolacja więzienna jako zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. w: B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne (ss. 191-200). Rzeszów: Wydawnictwo UR. ISBN 9788379964574.
 
5.
Domżalska, A. (2011). Dzieci rodziców pobawionych wolności. Forum Pedagogiczne 1, ss. 215-224. ISSN 2083-6325.
 
6.
Fidelus, A. (2016). Praca na rzecz rodziny doświadczającej problemów związanych z izolacją więzienna jednego z jej członków. w: T. Biernat, K. Kuziak, J.A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej – pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych (ss. 331-343). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. ISBN 9788363955359.
 
7.
Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: GWP. ISBN 9788374890472.
 
8.
Goffman, E. (2006). Charakterystyka instytucji totalnych. w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne (ss. 316-335). Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373832213.
 
9.
Iwanowska, A. (2013). Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w. Warszawa: Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. ISBN 9788393836611.
 
10.
Kacprzak, A., Kudlińska, I. (2014). Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. ISBN 9788379513123.
 
11.
Kadela, K., Kowalczyk, J. (2014). Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Warszawa: WRZOS. ISBN 9788393956531.
 
12.
Kieszkowska, A. (2018). Rodziny uwięzionych i ich miejsce w środowisku lokalnym. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 11 (1), ss. 168-188. ISSN 2300-1739.
 
13.
Kubacka-Jasiecka, D. (2016). Kryzys emocjonalny i trauma szansą na rozwój i potęgowanie zdrowia. Wątpliwości i pytania. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (1), ss. 51-89. ISSN 1730-1599.
 
14.
Light, R., Campbell B. (2007). Prisoners' Families: Still Forgotten Victims? Journal of Social Welfare and Family Law 28 (3-4), pp. 297-308. ISSN 0964-9069.
 
15.
Machel, H. (2014). Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej. Resocjalizacja Polska 7, ss. 45-57. ISSN 2081-3767.
 
16.
Mills, A., Cood, H. (2008). Prisoners' families and offender management: Mobilizing social capital. Probation Journal 55 (1), pp. 9-24. ISSN 0264-5505.
 
17.
Nowak, B.M. (2011). Rodzina w kryzysie złożonym: kontekst resocjalizacyjny. Resocjalizacja Polska 2, ss. 159-169. ISSN 2081-3767.
 
18.
Oldrup, H., Frederiksen, S. (2018). Are the Children of Prisoners Socially Excluded? A Child-Centred Perspective. in: R. Condry, P.S. Smith (red.), Prisons, Punishment, and the Family. Towards a New Sociology in Punishment? (pp. 102-116). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198810087.
 
19.
Otwinowski, W. (2010). Kryzys i sytuacja kryzysowa. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2, ss. 83-89. ISSN 1899-3524.
 
20.
Paszkiewicz, A. (2017). Stygmatyzacja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności – zarys problematyki, Przegląd Więziennictwa Polskiego 97. ss. 55-77. ISSN 1230-4433.
 
21.
Pindel, E. (2011). Podtrzymywanie więzi rodzinnych w warunkach izolacji. Probacja 1, ss. 92-104. ISSN 1689-6122.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Dz.U.2016.969.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dz.U.2019.683.
 
24.
Szczepanik, R., Miszewski, K. (2016). Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów – stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 30, ss. 53-95. ISSN 2300-3952.
 
25.
Szymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8389501058.
 
26.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz.U.2020.523, tekst jednolity.
 
27.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U.2019.1507, tekst jednolity.
 
28.
Włodarczyk, E. (2011). Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa. Czyli o tym, że niekiedy sam czas to za mało, by uleczyć rany. w: E. Włodarczyk, I. Cytlak (red.), Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej (ss. 311-330). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN 9788323223290.
 
29.
Witkowska-Paleń, A. (2015). Programy wspierające proces readaptacji społecznej skazanych w zakładach karnych (wybrane przykłady). Journal of Modren Science 25(2), ss. 177-194. ISSN 1734-2031.
 
30.
Wolińska, P. (2016). Znaczenie instytucji rodziny w życiu osób odbywających karę pozbawienia wolności w świetle stanu badań socjologicznych. Rozprawy Społeczne 10 (2), ss. 62-68. ISSN 2081-6081.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top