The importance of catholic social coexistence rules for the effectiveness of provided and received support
 
More details
Hide details
1
The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
Submission date: 2023-07-25
 
 
Acceptance date: 2023-12-28
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Mirosław Kalinowski   

The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
JoMS 2023;53(4):308-329
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
not applicable

Material and methods:
not applicable

Results:
not applicable

Conclusions:
This article consists of four parts. The first part presents issues concerned with the human need for social support. The presented analysis of the issue is based on experiences of living during the COVID-19 pandemic. The second part presents the characteristics of provided and received social support. Finally, the third part presents Catholic social coexistence rules as norms which can shape a personalistic social order. Additionally, this final section provides the practical implications of implementing two principles - love and subsidiarity - in order to increase the effectiveness of provided and received support. The last part consists of the final conclusions referring to the possibility of applying the Catholic principles of social coexistence in building assistance-providing relationships. The article attempts to answer questions on the importance of the principles of social coexistence for interpersonal support, both to help other people and to receive support from the social environment. In this context, two research questions can be posed. Are the principles of social coexistence essential for providing help to another human being? Are the rules of social coexistence important for people receiving support from others?

 
REFERENCES (48)
1.
Babicki, M., & Mastalerz-Migas, A. (2020). Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID–19 [The occurrence of anxiety disorders among Poles during the COVID–19 pandemic]. Psychiatria Polska 188: 1–13. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/126230.
 
2.
Bartoszek, A. (2000). Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Księgarnia św. Jacka.
 
3.
Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z. & Zrałek M. (2016). Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania. Wsparcie społeczne i jego uwarunkowania. in: B. Szatur-Jaworska and P. Błędowski (ed). System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 13–46.
 
4.
Borutka, T., Mazur, J. & Zwoliński A. (2004). Katolicka nauka społeczna. Wydawnictwo Paulinianum.
 
5.
Cullen, W., Gulati, G. & Brendan, K. (2020). Mental Health in the COVID-19 Pandemic. QJM: An International Journal of Medicine 113(5), 311–312. doi: 10.1093/qjmed/hcaa110.
 
6.
Chwaszcz, J., Palacz-Chrisidis, P., Wiechetek, M., Bartczuk, R., Niewiadomska, I., Wośko, P. & Sławska, P. (2020). Quality of Life and its Factors in the COVID19 Pandemic Situation Results of Stage 1 Studies During the Pandemic Growth Period. doi.10.31234 /osf.io /ryv8g.
 
7.
Czuma, Ł. (1993). Katolicka nauka społeczna. Wydawnictwo Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji.
 
8.
Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Cudo, A., Hansen, K., Gorgol, J., Huflejt-Łukasik, M., Kmita, G., Kubicka, K., Łyś, A., Maison, D., Oleksy, T. & Wnuk, A. (2020). Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19 – raport z pierwszej fali badania podłużnego. http://psych.uw.edu.pl/2020/05....
 
9.
Glac, W. & Zdebska, E. (2020). Sytuacja pracowników domów pomocy społecznej w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) w Polsce. Praca Socjalna 2(35): 129–142. doi: 10.5604/01.3001.0014.1493.
 
10.
Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne [Impact of COVID-19 pandemic on mental health]. Psychiatria Polska 54 (2), 187–198. doi: 10.12740/PP/120373.
 
11.
Hoffner, J. (1999). Chrześcijańska nauka społeczna. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 
12.
Jan Paweł II. (1986). Orędzie na XX Światowy Dzień Pokoju. Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (8.12.1986). OR 7 (11-12), 4–5.
 
13.
Kacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
14.
Kalinowski, M. (2007). Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad współżycia społecznego w ruchu hospicyjnym. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
15.
Kalinowski, M. (2018a). Jak wspierać działalność placówek hospicyjnych w Polsce. Ku zasadzie pomocniczości. Zeszyty Naukowe Caritas 6, 59–69.
 
16.
Kalinowski, M. (2018b). Supporting the Family Faced with Illness or Death. in: J. Goleń, R. Kamiński & G. Pyźlak. (ed.), Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
17.
Kalinowski, M. & Szot, L. (2020). H5 Model Concerning Refugee Family Trauma and Recovery and its Application in Social Work Practice – Towards Improved Refugee Family Assistance. Theoretical and Practical Considerations. Roczniki Teologiczne 67(1), 35-51. doi: 10.18290/rt20671-4.
 
18.
Khan, K., Mamun, M., Griffiths, M. & Ullah, I. (2020). The Mental Health Impact of the COVID-19 Pandemic Across Different Cohorts. International Journal of Mental Health and Addiction 9, 1–7.
 
19.
Kosowski, P. & Mróz, J. (2020). Ocena komunikacji a poczucie samotności i satysfakcji z życia w czasie pandemii [Assessment of Communication and the Sense of Loneliness and Life Satisfaction During the Pandemic]. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2 (42): 214–226. doi: 10.34766/fetr.v42i2.284.
 
20.
Krasiejko, I. (2020). Wsparcie rodzin z dziećmi w okresie pandemii – zadania i organizacja pracy asystentów rodziny. Praca Socjalna 2 (35): 117–128. doi: 0.5604/01.3001.0014.1492.
 
21.
Krawczyk-Wasilewska, V. (2020). Etnografie czasu zarazy. Lud 104: 155-184. doi: 10.12775/lud104.2020.07.
 
22.
Lai, J., Ma, S., Wang, Y. Cai, Z., Hu, J., Wei, N. et al. (2020). Factors Associated with Mental Health Outcomes Among Healthcare Workers Exposed to the Coronavirus Disease 2019. JAMA Network Open 3(3): e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976.
 
23.
Liang, L., Ren, H., Ruilin Yueyang C., Qin, Z., Li, C. & Mei, S. (2020). The Effect of COVID-19 on Youth Mental Health. Psychiatric Quarterly 91, 841–852. doi: 10.1007/s11126-020-09744-3.
 
24.
Mańkowska, B. (2020). Pomoc społeczna w czasie pandemii COVID-19 – pierwsze komentarze z frontu praktyk. Praca Socjalna 2 (35), 72–83. doi: 10.5604/01.3001.0014.1489.
 
25.
Majka, J. (1993). Etyka społeczna i polityczna. Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 
26.
Mowbray, H. (2020). In Beijing, Coronavirus 2019-nCoV Has Created a Siege Mentality. British Medical Journal, 368. doi: 10.1136/bmj.m516.
 
27.
Niewiadomska, I. (2022). Mechanizmy generujące wielowymiarowe wsparcie rodzicielskie w warunkach stresu wywołanego przez pandemię COVID-19. Analiza zależności wynikających z poszerzonego modelu dopasowania zasobów Stevana Hobfolla. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
28.
Niewiadomska, I., Jurek, K. (2022). Mechanizmy regulujące wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w czasie pandemii COVID-19. Analiza zależności wynikających z zasad teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
29.
Niewiadomska, I., Jurek, K., Chwaszcz, J., Korżyńka-Piętas, M., Peciakowski, T. (2022). PTSD as a Moderator of the Relationship Between the Distribution of Personal Resources and Spiritual Change Among Participants of Hostilities in Ukraine. Journal of Religions of Health. https://doi.org/10.1007/s10943....
 
30.
Nagórny, J. (1998). Posłannictwo chrześcijan w świecie. Redakcja Wydawnictw Katolickiego.
 
31.
Nakielski, T. (2012). Zasady życia społecznego według katolickiej nauki społecznej. Forum Politologiczne 14, 257-273.
 
32.
Olender-Jermacz, B. (2020). Doświadczanie przez rodzinę wsparcia społecznego podczas izolacji domowej spowodowanej chorobą COVID-19 [Family Experience of Social Support During Home Isolation Due to the COVID-19 Disease]. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2(42): 206-213. doi: 10.34766/fetr.v42i2.307.
 
33.
Ozga, D., Krupa, S., Mędrzycka-Dąbrowska, W., Knap, M. & Witt, P. (2020). List do Redakcji. Wsparcie psychologiczne zapewniane przez krajowe stowarzyszenia pielęgniarskie w wypadku pandemii. Doświadczenia polskich pielęgniarek na OIT [Letter to the Editor. Psychological Support Provided by National Nursing Associations in the Pandemic. Polish ICU Nursing Experiences]. Psychiatria Polska 54(6): 1269–1272. doi: 10.12740/PP/127936.
 
34.
Piwowarski, W. (1992). Kwestia społeczna w nauczaniu Jana Pawła II. in I. Dec (ed.), Osoba, Kościół, społeczeństwo. Wydawnictwo Papieskiego Fakultetu Teologicznego, 333–342.
 
35.
Piwowarski, W. (1993). ABC Katolickiej Nauki Społecznej. Pelplińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 
36.
Rajkumar, R. (2020). COVID-19 and Mental Health: A Review of the Existing Literature. Asian Journal of Psychiatry 52. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102066.
 
37.
Sarzała, D. (2016). Rodzina osoby przebywającej w izolacji więziennej jako środowisko wsparcia społecznego. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4 (28), 278–293. https://www.stowarzyszeniefide....
 
38.
Skorowski, H. (2000). Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła. Wydawnictwo Societas.
 
39.
Sokół-Szawłowska, M. (2021). Wpływ kwarantanny na zdrowie psychiczne podczas pandemii COVID-19 [The Mental Health Impact of the Quarantine During the COVID-19 Pandemic]. Psychiatria 18 (1), 57–62. doi: 10.5603/PSYCH.a2020.0046.
 
40.
Strzeszewski, Cz. (2003). Miłość jako zasada życia społeczno-politycznego. in: W. Słomka (ed.), Miłość w postawie ludzkiej. Homo meditans 13. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 279–289.
 
41.
Szarota, Z. (2020). Indywidualne strategie adaptacyjne osób starszych w czasach pandemii COVID-19 [Individual Resistance Strategies of Older People During the COVID-19 Pandemic]. Exlibris Social Gerontology Journal 19 (2), 13–31. doi: 10.24917/27199045.192.1.
 
42.
Szatur-Jaworska, B. & Błędowski, P. (2016). Wprowadzenie. in: B. Szatur-Jaworska and P. Błędowski (ed.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 7–11.
 
43.
Talevi, D., Socci, V., Carai, M., Carnaghi, G., Faleri, S., Trebbi, E., et al. (2020). Mental Health Outcomes of the CoViD-19 Pandemic. Rivista di Psichiatria 55 (3), 137–144. doi: 10.1708/3382.33569.
 
44.
Torales, J., O’Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. & Ventriglio, A. (2020). The Outbreak of the COVID-19 Coronavirus and its Impact on Global Mental Health. International Journal of Social Psychiatry 66(4), 317–320. doi: 10.1177/0020764020915212.
 
45.
Vindegaard, N., & Benros, M. (2020). The COVID-19 Pandemic and Mental Health Consequences: A Systematic Review of the Current Evidence. Brain, Behavior, and Immunity 89, 531–542. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.048.
 
46.
World Health Organization. 2020a. Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19. World Health Organization Regional Office for Europe.
 
47.
World Health Organization. 2020b. Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19. World Health Organization Regional Office for Europe.
 
48.
Zwoliński, A. (2000). Zbiorowy obowiązek. Zarys katolickiej nauki społecznej. Wydawnictwo KSM.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top