Optimisation models and the economics of managerial decision-making
 
More details
Hide details
1
WSEI University, Poland
 
2
Lublin University of Technology, Poland.
 
3
Wroclaw University of Economics and Business, Poland
 
 
Submission date: 2023-11-30
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Sylwia Skrzypek-Ahmed   

WSEI University, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):810-825
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Making optimal decisions is a process whose aim is to select the best solution from the perspective of efficiency, economy and rationality. This process includes a group of logically related mental and computational operations. They lead to the selection of the best possible decision-making option. To optimize decision-making processes and increase their quality, various methods and techniques based on mathematics and statistics are used. Decision-making is a basic condition for solving management and economic problems in an organization, whether traditional, process-based or project-based. Rational models, where the issue of rationality in the decision-making process is considered in relation to: conditions and assumptions that must be met in order for decisions to be classified as rational, practical recommendations (how a rational manager should act), model approaches to decision-making processes (how how decision-making processes should proceed). Behavioral models of bounded rationality. Here, the decision-maker follows the rules of full rationality, but is not "perfect" in his tasks. He is prevented from acting fully rationally by certain limitations: cognitive, motivational, organizational or emotional. Heuristic models - they assume a complete departure from full rationality, present real decision-making processes, akin to the "double process" mozel - integrate an approach oriented on rational analysis with an approach oriented on intuition
 
REFERENCES (34)
1.
atematyki w naukach ekonomicznych. Warszawa, Oficyna Ekonomiczna.
 
2.
Dąbrowski A., Schumann A., Woleński J.,(2015). Podejmowanie decyzji: pojęcia, teorie, kontrowersje, Kraków, Copernicus Center Press.
 
3.
Froeb L, M., McCann B. T. (2012). Ekonomia menedżerska. Warszawa, PWE.
 
4.
Gałązka M. (2018). Analiza wrażliwości rynkowej wartości dodanej. Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
 
5.
Griffin R.W (2002). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN.
 
6.
Gruszczyński M., Podgórska M. (2004). Ekonometria, Warszawa, SGH.
 
7.
Herman M. (2003). Analiza i ocena nowych projektów inwestycyjnych. Warszawa, PWE 2003.
 
8.
Janis I. L. & Mann L. (2015). Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment. London, Free Press.
 
9.
Kanas S. (2011). Podstawy ekonomii matematycznej, Warszawa, PWN.
 
10.
Kłosowski G. (2011). Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli. Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
 
11.
Koliński A., Śliwczyński B., Golińska-Dawson P. (2018). Wykorzystanie symulacji jako narzędzia wspomagającego proces oceny efektywności produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych, E-mentor.
 
12.
Kowalczyk E., Roszyk-Kowalska G. (2016). Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania. Pozna, Studenckie Koło Naukowe Psychologii Biznesu.
 
13.
Kulapa W. (2008). Matematyczne aspekty ekonomii, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
14.
Maciąg A. (2016). Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
 
15.
Malewska K. (2014). Ewolucja Modeli Procesów Podejmowania Decyzji, Marketing i rynek, nr 5.
 
16.
Morgan G. (2005). Obrazy organizacji, Warszawa, PWN.
 
17.
Moroz E. (2005). Podstawy mikroekonomii, Warszawa, PWE.
 
18.
Noga A. (2009). Teorie przedsiębiorstw, Warszawa, PWN.
 
19.
Panek E. (2010). Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu.
 
20.
Pawlak M. (2012). Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, nr 30/2012.
 
21.
Pawlak M. (2019). Symulacja Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych, Warszawa: PWE.
 
22.
Pawłowski Z. (1981). Elementy ekonometrii-podręcznik, Warszawa: PWN.
 
23.
Porter M. E. (1980). Competitive Strategy, New York: Free Press.
 
24.
Praca zbiorowa (2007). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa, STRATEGOR-PWE.
 
25.
Rebizant W.(2012). Metody Podejmowania Decyzji, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
26.
Rogowski W., (2004). Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków. Oficyna Ekonomiczna.
 
27.
Schermerhorn J. R. (2008). Zarządzanie. Warszawa, PWE.
 
28.
Sładkiewicz D. (2018). Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 
29.
Stoner A.F., Wankel Ch. (2001). Kierowanie, Warszawa, PWE.
 
30.
Stoner J.A.F., Wankel Ch.(2006). Management Warszawa, PWE.
 
31.
Targalski J. (1984). Podejmowanie decyzji. Organizacja i zarządzanie, pod red. A. Stabryły, J. Trzcienieckiego, Warszawa, PWE.
 
32.
Tokarski T. (2011). Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, Warszawa: PWE .
 
33.
Urbanowska – Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2017). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Warszawa, PWE.
 
34.
Wołowiec, T., Szybowski, S., Prokopowicz, D. (2019). Methods of Development Network Analysis as a Tool Improving Efficient Organization Management, International Journal of New Economics and Social Sciences № 1 (9) 2019.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top