Possibilities of using internet public communications in the range of commune investments
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
JoMS 2019;41(2):111-126
 
KEYWORDS
TOPICS
_Other
 
ABSTRACT
The article presents the subject of public communication in local self-governments in Poland. The possibility of including more inhabitants is the main advantage of the process. The main disadvantage is the difficulty of determining the person actually involved in the consultation. Therefore, the purpose of the article is to present the existing procedures of using the Internet in the process of public consultations. Legal acts and regulations of public consultations indicate the internet as an appropriate communication tool. Most documents do not specify the number of participants in this process. There are many risks when conducting online consultations. Therefore, the most often the quantitative factor is not essential. Online consultations are used to provide information about the project and to gather ideas from residents directly related to the place of planned investments. There are already voting procedures for a civic budget. They are much more difficult and more expensive. However, they give the opportunity to personalize the vote. This will be the main mechanism of social consultations in local self-governments and regional governments in the future.
 
REFERENCES (13)
1.
Augustyniak M., Marchaj R. (2018) [w:]Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki, (red), Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer. ISBN 9788381244473.
 
2.
Biuletyn Kompas: formy konsultacji społecznych: przykład Poznania, Instytut Spraw Publicznych, online: https://www.isp.org.pl/pl/aktu... (data dostępu: 12.09.2018).
 
3.
Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Nr33 z 2012 r.
 
4.
Damurski Ł, (2014). Dyskusja (nie) publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy, „Samorząd Terytorialny” nr 4. ISSN 0867-4973.
 
5.
Kwiatkowska M.(2013). Sądy obywatelskie jako przykład demokracji partycypacyjnej, „Samorząd Terytorialny” nr 6. ISSN 0867-4973.
 
6.
Marchaj, R. (2014). Samorządowe wysłuchanie publiczne jako element procesu uchwałodawczego, „Samorząd Terytorialny” nr 7-8. ISSN 0867-4973.
 
7.
Marchaj R. (2016), Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer. ISBN 9788380921368.
 
8.
Pawłowska, A., Radzik, K. (2016). Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), „Acta Politica Polonica”, nr 3 ( 37). ISSN 2451-0432.
 
9.
Rulka M., Glosa do wyroku NSA z dnia 5 listopada 2015 r., II OSK 518/14, OwSS z 2017 nr 2.
 
10.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Wyd. GUS, online: https://stat.gov.pl/obszary-te.... (data dostępu: 12.09.2018).
 
11.
Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I, K. Borówko, J. H. Szlachetko (red), Inst. Metrop. 2017. ISBN 9788362198221.
 
12.
Uziębło P. (2009). Demokracja partycypacyjna, Gdańsk: Wyd. Centrum Badań Społecznych. ISBN 9788392969303.
 
13.
Zychowicz Z. (2014). Konsultacje społeczne w samorządzie, Szczecin: IRR. ISBN 9788388312205.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top