Corruption as a crime tool in contemporary world
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-06-30
 
 
JoMS 2013;19(4):186-202
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The corruption has been determined in terms of pathology, plague cancer, disease, private interests, democracy of guys or public enemy number one, presenting it as a social problem and putting next to phenomena such as unemployment, poverty, low wages, violence, or social derailment. Corruption is an inseparable companion of all complex communities from ancient Egypt, Greece until today, regardless of place of origin.
 
REFERENCES (17)
1.
Bauman, Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
2.
Bielecki, Z., Szafrański, Z. (2007), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce. Szczytno: WSPol.
 
3.
Chodak, P. (2013) Zgoda społeczeństwa za niewielkie przestępstwa korupcyjne, Journal of Modern Science 3/18/2013, ss. 191-210.
 
4.
Chodak, P. (2012) Korupcja w Polsce - rzeczywista skala zjawiska, Journal of Modern Science 4/15/2012, ss. 449-477.
 
5.
Izdebski, H., Kulesz, M. (2004 ), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Liber.
 
6.
Kojder, A. (2001), Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
7.
Kość, A. (2001), Podstawy filozofii prawa. Lublin: UMCS.
 
8.
Kudrycka, B. (1995), Dylematy urzędników w administracji. Białystok: WSAP.
 
9.
Lipowicz, I. (2002) [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracji. Część ogólna. Warszawa: UW.
 
10.
Lipset, S. M., Lenz, G. S. (2003), Korupcja, kultura i funkcjonowanie rynków, Poznań: Zysk i S-ka.
 
11.
Makowski, G. (2008), Korupcja jako problem społeczny. Warszawa: TRIO.
 
12.
Sitek, M. (2012) Bezpieczeństwo z perspektywy europejskiej. Rola Zespołu ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (Eurojust) w zwalczaniu korupcji, Journal of Modern Science 4/15/2012, ss. 477-499.
 
13.
Sitek, B. (2012) Korupcja wyborcza w świetle ustaw municypalnych antycznego Rzymu na tle rozwiązań normatywnych w polskim systemie prawnym, Journal of Modern Science 4/15/2012, ss. 339-363.
 
14.
Suwaj, P. J., Kijowski, D. R. (2009), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
15.
Szacki J. (1999), Indywidualizm i kolektywizm. Wstępna analiza pojęciowa. Warszawa: IFiS PAN.
 
16.
Ura, A., Ura, E. (2006), Prawo administracyjne. Warszawa: LexisNexis.
 
17.
Ziółkowska, A. [w:] Suwaj, P. J., Kijowski, D. (2009), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top