HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
From coal to renewable energy – financial implications for municipalities in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Public Finance Law Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
2
Department of Public Finance Law Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
 
Submission date: 2021-03-30
 
 
Acceptance date: 2021-10-20
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Martyna Wilmanowicz-Słupczewska   

Department of Public Finance Law Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
 
JoMS 2021;47(2):455-473
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives The study analyses the often neglected issue of the impact of shifting from coal-based to renewable energy on the functioning of individuals, society and public law associations, including municipalities. The article is to present an analysis of financial consequences for communes. Moreover, the analysis covers such issues as coal energy and tax revenue of the commune, RES and the tax revenues of the commune, fiscal and non-fiscal benefits for communes with RES from the Polish perspective. Material and methods the law-dogmatic method and the legal comparative method Results The development of renewable energy sources has a huge impact on the functioning of communes. It applies both to the fiscal and non-fiscal levels. While from the perspective of residents, community, and the environment, the elimination of coal-fired power generation is beneficial, the situation is a great deal different from the perspective of the commune's income. Some of the communes in Poland gain considerable revenues from coal-based power engineering, the reduction (or liquidation) of which will directly translate into reduced revenues. Obviously, thanks to the development of RES, some communes will increase their revenues related to the existence and operations of RES, however, it will not necessarily be those communes that will lose revenues related to the operation of coal-based power engineering. Conclusions Assuming that there is no turning back from low-emission power engineering, it is necessary to amend the legal acts related to the financing of local government units in order to adjust the allocation of public funds between the state and local government units in such a way that some municipalities can be partially compensated for the loss of revenues related to coal power engineering.
 
REFERENCES (19)
1.
Barczak, A. (2015). [in:] A. Barczak, E. Kowalewska. Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe. Wolters Kluwer. Warsaw.
 
2.
Borodo, A. (2004). Dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy z 13 XI 2003 r. TNOiK. Toruń.
 
3.
Borszowski. P. (2016). Zakres normatywnego pojęcia podatków i opłat lokalnych [in:] P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Wolters Kluwer. Warsaw.
 
4.
Bucholski, R. (2013). Budżet jednostek samorządu terytorialnego. Dodatek specjalny do Edukacji Prawniczej 10/2013.
 
5.
Cellary, M. (2014). Ewidencja udziałów JST we wpływach dochodów budżetów państwa oraz dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST [in:] Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych, eds. M. Cellarego, M. Kaczurak-Kozak. Legalis.
 
6.
Fifth edition of the report. „Energetyka Wiatrowa w Polsce”, p. 59; source: https://www.paih.gov.pl/files/...; accessed: 03/12/2019.
 
7.
Gliniecka, J. (2009). Fiskalna i pozafiskalne funkcje opłat jako władczej formy dochodów publicznych [in:] Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Wrocław.
 
8.
Kotulski, M. (2004). Samodzielność samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji finansów publicznych. Kwartalnik Prawa Publicznego 4/1/2004.
 
9.
Lewandowski, M. (2017). Opodatkowanie instalacji OZE podatkiem od nieruchomości [in:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej, (ed.) E. Sobczak. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warsaw.
 
10.
Miemiec, W. (1997). Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samorządność finansową gmin. „Samorząd Terytorialny” 10/1997.
 
11.
Pazderski, L., Badura, J. (2017). Społeczności lokalne wobec węgla brunatnego: dlaczego perspektywa wpływów finansowych do budżetów gmin i nowych miejsc pracy bywa niewystarczająca? Materiały XXXI Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zakopane.
 
12.
Pest, P., Lewandowski, M. (2017). Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Na Przykładzie Stanu Wyoming). „Rynek Energii” No. 5(132)/2017.
 
13.
Report 2019. Cooperation of conventional coal sources and large-scale RES, source: http://psew.pl/wp-content/uplo... [accessed: 25/11/2019].
 
14.
Rożałowska, B. (2013). Czynniki społeczne wpływające na wprowadzanie odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym [in:] Odnawialne źródła energii – badania oddziaływań społecznych, eds. A. Hilarowicz, J. Kozioła. Gliwice.
 
15.
Ruśkowski, E. (2001). Reforma opodatkowania nieruchomości jako warunek gruntownej reformy finansów lokalnych w Polsce [in:] L. Etel (ed.), Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości. Białystok.
 
16.
Shearer, Ch., Mathew-Shah, N., Myllyvirta, L., Yu, A., Nace, T. (2019). Boom and Bust 2019 TRACKING THE GLOBAL COAL PLANT PIPELINE, source: https://endcoal.org/wp-content...; accessed: 20/11/2019.
 
17.
Skoczkowski, T., Bielecki, S., Węglarz, A., Włodarczak, M., Gutowski, P. (2018). Impact assessment of climate policy on Poland’s power sector [in:] Mitig Adapt Strateg Glob Change 23: 1303. https://doi.org/10.1007/s11027....
 
18.
Szalewska, M. (2016). Administracyjne środki finansowo-prawne w prawie geologicznym i górniczy [in:] Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego, (ed.) Rakoczy  B. Wolters Kluwer, Warsaw.
 
19.
Szyrski, M. (2017). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Analiza administracyjnoprawna. Wolters Kluwer. Warsaw.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top