Evaluating Teachers’ Opinions on Learning Difficulties of Stuttering Primary Students In Terms of Terms of First Literacy
 
More details
Hide details
1
Necmettin Erbakan University
 
2
Karamanoğlu Mehmetbey University
 
 
Submission date: 2018-05-24
 
 
Acceptance date: 2019-09-11
 
 
Publication date: 2019-10-25
 
 
Corresponding author
Hasan KIZILKAYA   

Karamanoğlu Mehmetbey University
 
 
JoMS 2019;42(3):57-81
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
In this study, researchers aimed to (1) investigate how stuttering affects the learning process of first reading and writing, and (2) reveal the problems encountered by children with stuttering during the first literacy process and (2) shed light on further research in this area.

Material and methods:
The research is a descriptive study to determine the problems that students with stuttering have experienced in the process of learning first literacy skills. In this study, semi-structured interviewing methods were chosen from the types of interviews included in the qualitative research methods in order to evaluate the problems encountered by the stuttering students in the process of learning literacy skills in a more in-depth manner in terms of their opinions, and experiences.

Results:
The data obtained from semi-structured interviews and findings were obtained by analyzing by content analysis technique. During the interview, eight questions were asked to the participant.

Conclusions:
When the research findings are examined, it is seen that students with stuttering have some difficulties in reading, writing, and hearing voice and syllable, while there is not a significant difference between them in reading and writing skills of voice, syllable and words in the process of first reading and writing. Teacher's opinion revealed that stuttering students were particularly had more problems with the words or syllable starting with a strong consonant.

 
REFERENCES (53)
1.
Abalı, O.; Kınalı, G. ve Beşikçi, H. (2004). Kekemelik Bulunan Çocuk ve Gençlerde Kekemelik Şiddeti ile Zeka Gelişiminin Karşılaştırılması. Eskişehir: DİLKOM 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bildiri Kitabı.
 
2.
Anderson, J. D. andConture, E. G. (2000). Language Abilities of ChildrenwhoStutter: A Preliminary Study. Journal of FluencyDisorders, 25 (4), 283-304.
 
3.
Andrews, G.;Craig; A.; Feyer, A.; Hoddinott; S.; Hoiwe, P. andNeilson, M. (1983). Stuttering: A Review of ResearchFindingsandTheoriesCirca 1982. Journal Speech HearingDisorders, 48 (3), 226-46.
 
4.
ASHA (American Speech-Language-HearingAssociation). (2004). TerminologyPertainingtoFluencyandFluencyDisorders: Guidelines. USA: American Speech-Language-HearingAssociation.
 
5.
Bakırcıoğlu, R. (2002). Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
6.
Baumgartner, S. (1997). Sprachflüssigkeit. In: Baumgartner, S./Füssenich,I.:Sprachtherapie mit Kindern.Münschen/ Basel.
 
7.
Belgin, E. ve Derinsu, U. (1990) İlkokul Çağı Çocuklarında Konuşma ve Ses Bozukluğu İnsidansı, 19. Türk Milli Otorinolarengoloji Kongresi. İstanbul: Çertüt Matbaacılık A.Ş.
 
8.
Bernitzke,F. (2014). HeilundSonderpedagogik. Köln: Bildungsverlag EINS.
 
9.
Bloodstein, O. (1995), A Handbook on Stuttering.Fifth Edition. SanDiego:Singular Publishing Group, Inc.
 
10.
Bloodstein, O. andRatner, N. B. (2008). A Handbook on Stuttering. Thomson/Delmar Learning, Clifton Park, NY.
 
11.
Brayn, L.J. andBrayn, L.T. (1982) ExceptionalChildren.California: Mayfield PublishingCompany.
 
12.
Büchel, C. andSommer, M. (2004). WhatCausesStuttering? Plosbiology, 2 (2), 46.
 
13.
DSM-IV-TR (Diagnosticand Statistical Manual of MentalDisorders). (2005). Zeka Geriliği Tanılama ve İstatistik El Kitabı. (Çev. E. Köroğlu), Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 
14.
Dreizehnter, P. (2009). Benachteiligungvon der Stottern in der Schule. Weingarten: Diplomarbeit. HochschuleRawensburg.
 
15.
Fiedler,P.,Standop, R. (1994). Stottern. Ätiologie, Diagnose, Behandlung. 4. Aufl. Weinheim: PVU.
 
16.
Fışıloğlu, A. ve Ungan, İ. (1992) 9-12 Yaş Arası Normal Konuşan Çocukların Kekemeliğin Değerlendirmesi. Psikoloji Dergisi,7:2-8.
 
17.
Guitar, B. (2006). Stuttering: An IntegratedApproachtoIts Nature andTreatment. Baltimore: Lippincott Williams andWilkins.
 
18.
İnceer, B. ve Kocadere, M. (1999). Kekemelik ve Kekelemek Üzerine. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 
19.
Hansen, B.,Iven, C. (2002). StotternundSprechflüssigkeit.Münschen: Urban &FischerVerlag.
 
20.
Karacan, E. (2000). Çocuklarda Kekemelik ve Diğer İletişim Bozuklukları. Psikiyatri Dünyası, (4), 18-21.
 
21.
Kehoe, T. D. (1996), Stuttering: Science. TherapyandPractice.Boulder, CO: Thomas David Kehoe.
 
22.
Madanoğlu, K. G. (2005). Kekeme Çocuklar İçin Bir Tarama Çalışması ve Kekemelikle Baş Etme Konusunda Hazırlanmış Bir Programın Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
23.
Manning, W.H. (2001). ClinicalDecision-Making İn FluencyDisorders. Canada: SingularThomson Learning.
 
24.
Mavis, İ. (2005). Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Öğrenmeye Etkileri.İşitme, Konuşma ve Görme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi.Ü. Tüfekçioğlu (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 
25.
Natke, U. (2005). Stottern: Erkentnisse, Theorien, Behandlungsmethoden. 2. Aufl. Bern: HansHuber.
 
26.
Onslow, M.,Ross, M. andPockman, A. (2001). An operantintervertionforearlystuttering. BehaviorModification, 21;116-240.
 
27.
Owens, R. E.;Metz, D. E. andHaas, A. (2003). IntroductiontoCommunicationDisorders: A Life SpanPerspective. Boston: Allynand Bacon, (252), 263-266.
 
28.
Özsoy, Y. (1982). Konuşma Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. (2. Basım). Eskişehir: İ. T. İ. A. Yayınları, No: 4.
 
29.
Özsoy, Y., Özyürek, M. veEripek, S. (1998). Özel Eğitime Giriş.Ankara: Karatepe Yayınları.
 
30.
Öztürk, M. (1994) Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunları ve Bozuklukları, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. O. Öztürk (ed.). 5. Baskı. Ankara: Medikomat Basım Yayın.
 
31.
Pamir, T. (1985). Kekemelik Tedavisinde Uyarlanan Geri Bildirim Tekniği ve 17 Denek Üzerindeki Sonuçları. Psikoloji Dergisi, (5), 24-30.
 
32.
Perkins, W. H. (1990). What is Stuttering? Journal of Speech andHearingDisorders, (55), 370-382.
 
33.
Pınarcık, Ö. (2013). 6-8 Yaş Kekeme Öğrencilerin Psiko-Sosyal Ve Akademik Yönden Karşılaştıkları Güçlüklerin Öğrenci, Öğretmen, Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Konya,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 
34.
Pınarcık, Ö., Sarı, H. (2013). Tanım Açısından Kekemeliğe Yönelik Yeni Bulguların Değerlendirilmesi. Karaelmas Journal of EducationalSciences 1 (2013) 33-42.
 
35.
Sandrieser, P. ve Schneider, P. (2008). Stottern im Kindesalter. Stutgart:GeorgThiemeVerlag.
 
36.
Sarı, H.,Gökdağ, H. (2017). An Analysis of Difficulties of ChildrenwithStutteringEnrolled in TurkishPrimaryInclusiveClasseswhoEncounter in AcademicandSocialActivities: FromTheirPerspectives. Journal of EducationandPracticeVol.8, No.2, 2017.
 
37.
Shapiro, D. A. (1999). StutteringIntervention. A CollaborativeJourneytoFluencyFreedom(Pro. Ed), (48), 61-81.
 
38.
Shipley, K. G. andMcAfee, J. G. (2004). Assessment of Fluency. Assessment in Speech Language Pathology. (Esperti, C. L. Ed.), United States Of America: ThomsonDelmar Learning.
 
39.
Starkweather, C. W. (1993). Issues in theefficacy of treatmentforfluencydisorders. Journal of FluencyDisorders, 18, 151-168.
 
40.
Starkweather, C. W. (2002). TheEpigenesis of Stuttering. Journal of FluencyDisorders, (27), 269-288.
 
41.
Tanner, D. C. (2003). ExploringCommunicationDisorders: A 21st Century Introduction Through Literatureand Media. Boston: Allynand Bacon.
 
42.
Turan, A. (2016). Konuşma ve Dil Gelişimi Rehabilitasyonu, Down Sendromu, Otizm ve Kekemelik İçin Rehber Kitap.4. Baskı,İstanbul: Ege Yayınları.
 
43.
Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (24), 543-559.
 
44.
Van Riper, C. (1972). The Nature of Stuttering, New Jersey: PrenticeHall.
 
45.
Ward, D. (2006). StutteringandCluttering: FrameworksforUnderstandingandTreatment. Hove: PsychologyPress.
 
46.
Williams,C. (2004). Pragmaticandcross-culturalconsiderationsinstranslatingverbalCostructions in Prescriptive Legal Texts in English andİtalian. Textus, 18; 217-245.
 
47.
Wingate, M. E. (2002). Foundations of Stuttering. San Diego: AcademicPress, (31), 167-170.
 
48.
Wischner, J. G. (1992). An ExpectancyandAnxiety in StutteringBehavior.Emerick, L. L, Hamre, L. E. (Ed.), An Analysis of Stuttering, 607-625, Danville: TheInterstatePrintersandPublishers, Inc.
 
49.
Yairi, E. andAmbrose, N. G. (1993). TheEarlyMonths of Stuttering: A DevelopmentalStudy. Journal Speech HearingResearch,(36), 521-528.
 
50.
Yairi, E.;Ambrose, N. G. (2005a). EarlyChildhoodStuttering. (Pro.ed) Texas: An International Publisher.
 
51.
Yaruss, J. S. (1999). UtteranceLength, SyntacticComplexityandChildhoodStuttering. JournalSpeech LanguageHearingResearch, (42), 329-344.
 
52.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 
53.
Yörükoğlu, A. ve Akyıldız, S. (1971) 75 Çocukta Yeni Başlayan Kekemelik Üzerine Bir İnceleme, 7. Milli Nöro-psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ajans Türk Matbaacılık Sanayi, 373-382.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top