The current state and role of information systems and technologies in the management of the enterprise
 
More details
Hide details
1
Vasyl' Stus Donetsk National University
 
 
Submission date: 2018-09-05
 
 
Acceptance date: 2019-06-17
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Olha Shcherbina   

Vasyl' Stus Donetsk National University
 
 
JoMS 2019;41(2):221-232
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Investigation of the current state and determination of the role of information systems and technologies in the management of the enterprise to increase the efficiency of making managerial decisions.

Material and methods:
The work used such general scientific methods as observation, comparison, generalization, abstraction, formalization, analysis, synthesis, deduction and induction, analogy, systemic methods, and others.

Results:
The development of the world economy is greatly influenced by the dynamic development of the world market of information systems and technologies, as the introduction of new information systems and technologies makes it possible to increase the efficiency of using enterprise resources, optimize business processes of production, facilitate the exchange of information, and much more. The use of information systems and technologies by enterprises in their work allows solving tasks from operational management to improving the effectiveness of making managerial decisions.

Conclusions:
The introduction and use of information systems and technologies is an indispensable condition for the activities of a modern enterprise. It facilitates the adoption of sound management decisions: increasing the competitiveness of an enterprise and enhancing economic security. This will not only ensure the effectiveness of making managerial decisions in the activities of the enterprise, and as a consequence will be a guarantee of the development of the country's economy.

METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Ukrainian
Сучасний стан та роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством
інформаційні системи, інформаційні технології, підприємство, управління, ефективність
Мета дослідження
Дослідження сучасного стану та визначення ролі інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Матеріали та методи
У роботі застосовувалися такі загальнонаукові методи, як спостереження, порівняння, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз, синтез, дедукція й індукція, аналогія, системні методи та інші.
Результати дослідження
На розвиток світового господарства здійснює значний вплив рухливе підвищення світового ринку інформаційних систем і технологій, оскільки впровадження нових інформаційних систем і технологій дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів підприємства, оптимізує бізнес-процеси виробництва, сприяє прискоренню обміну інформацією та багато іншого. Використання підприємствами у своїй роботі інформаційних систем і технологій дозволяє вирішити задачі від оперативного управління до підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Висновки
Впровадження та використання інформаційних систем і технологій є неодмінною умовою діяльності сучасного підприємства, оскільки сприяє прийняттю обґрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих як на зростання конкурентоспроможності підприємства, так і посилення його економічної безпеки. Це дозволить не тільки забезпечити ефективність прийняття управлінських рішень в діяльності підприємства, а як наслідок стане гарантією розвитку економіки країни.
 
REFERENCES (21)
1.
Ben'ko, M.M. (2010). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi v bukhhalters'komu obliku. K. : Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 336 pp. (In Ukrainian).
 
2.
Bibik, H.Yu. (2013). Informatsiyni tekhnolohiyi v upravlinni pidpryyemstvamy. URL: http://vestnikdnu.com.ua/archi... (In Ukrainian).
 
3.
Buhas, N.V., Kovalenko, O.O. (2016). Informatsiyna systema yak umova efektyvnykh upravlins'kykh rishen'. URL: http://www.economy.nayka.com.u... (In Ukrainian).
 
4.
Dzheston, Dzh., Nelis, Y. (2008). Upravleniye biznes-protsessami. Prakticheskoye rukovodstvo po uspeshnoy realizatsii proyektov. SPb: Simvol-Plyus, 456 pp. (In Russian).
 
5.
Gayfiulin, B.N., Antipina, G.S. (2006). Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii: Ot konsaltinga i obucheniya do sistemnoy integratsii i postanovki programmnykh produktov. M.: Interfeys, 141 pp. (In Russian).
 
6.
Klepikova, O.A. (2013). Suchasnyy stan i mistse informatsiynykh tekhnolohiy v upravlinni pidpryyemstvom. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu; Seriya: Ekonomika i menedzhment»; Vypusk 5; p. 74-78. (In Ukrainian).
 
7.
Klymenko, O.V. (2008). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi v obliku. K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 320 pp. (In Ukrainian).
 
8.
Kraychuk, S.O. (2016). Stan zaprovadzhennya informatsiynykh tekhnolohiy v upravlinni suchasnymy pidpryyemstvamy. URL: http://www.economy.nayka.com.u... (In Ukrainian).
 
9.
Legri P. (2003). Upravleniye izmeneniyami v organizatsii. Vnedreniye informatsionnykh tekhnologiy: ot eksperimenta do prakticheskogo vnedreniya. Evropeyskoye kachestvo, № 3, p 22-31. (In Russian).
 
10.
Levyts'kyy, S.I., Repa, R.M., Kovalenko, Yu.O. et al. (2007). Informatsiyni systemy na pidpryyemstvakh: rozvytok teoriyi ta praktyky. Donets'k: Yuho-Vostok, 249 pp. (In Ukrainian).
 
11.
Luchko, M.R., Adamyk, O.V. (2016). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi v obliku y audyti. Ternopil': TNEU, 252 pp. (In Ukrainian).
 
12.
Pavlenko, P.M., Filonenko, S.F., Babich, K.S. et al. (2013). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi. K.: NAU, 324 pp. (In Ukrainian).
 
13.
Pylypenko, O. (2017). Rezul'taty doslidzhennya PwC: ukrayins'kyy IT-rynok shchorichno zrostaye, ale ye ryzyk stahnatsiyi. URL: https://www.imena.ua/blog/pwc-... (In Ukrainian).
 
14.
Remyha, Yu.S. (2015). Informatsiyni systemy ta tekhnolohiyi u zabezpechenni upravlinnyam vantazhnymy perevezennyamy. Molodyy vchenyy, № 4 (19), Chastyna 2, p. 34-37. (In Russian).
 
15.
Rybalko, L.P. (2015). Zastosuvannya suchasnykh korporatyvnykh informatsiynykh system v upravlinni pidpryyemstvamy. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu; Seriya «Ekonomichni nauky»; Vypusk 15; Chastyna 3; p. 82-85. (In Ukrainian).
 
16.
Shcherbina, O., Babayev, I. (2016). Ispol’zovaniye informatsionnykh sistem v upravlenii biznes-protsessami predpriyatiya. Chişinău: ASEM, p. 115-119. (In Russian).
 
17.
Shcherbina, О.S. (2017). Vykorystannya informatsiynykh system ta tekhnolohiy dlya pidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstv. URL: http://jpvs.donnu.edu.ua/artic... (In Ukrainian).
 
18.
Szmelter, Agnieszka. (2015). Communication in global supply chains in automotive industry. URL: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-con... (In English).
 
19.
Tomashevs'kyy, O.M. (2012). Informatsiyni tekhnolohiyi ta modelyuvannya biznes protsesiv. K.: Tsentr uch. l-ry, 295 pp. (In Ukrainian).
 
20.
Wąchol, Jerzy. (2012). Economic crisis in EU and world, corporate governance and information systems. Ostrava: s.n., p. 1-8. (In English).
 
21.
Yurchuk, N.P. (2015). Informatsiyni systemy v upravlinni diyal'nistyu pidpryyemstva. Ahrosvit, № 19, p. 53-58. (In Ukrainian).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top