O czasopiśmie
 
Kwartalnik „Journal of Modern Science” (ISSN 1734-2031) zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują od niedawna lub podlegają ciągłym zmianom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza w obszarze wychowania, organizacji procesami zarządzania społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Wymusza to permanentną analizę skutków tych zmian dla człowieka, społeczeństwa oraz współczesnego świata.
W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim lub włoskim oraz sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych.

Autorami są polscy i światowi specjaliści w dziedzinach: filozofii, kulturoznawstwa, pedagogiki, politologii, psychologii, socjologii, ekonomii, nauk prawnych, stosunków międzynarodowych , nauk o bezpieczeństwie i obronności.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski (Komunikat z dn. 23 grudnia 2015) za artykuły naukowe publikowane na łamach kwartalnika „Journal of Modern Science” przyznawane jest 9 pkt. (z 15 możliwych według systemu punktacji polskich czasopism) do dorobku naukowego autorów. Czasopismo wydawane jest od 2005 r., od roku 2010 jako kwartalnik (4 numery w roku).

Wszystkie artykuły są publikowane ze streszczeniem w języku angielskim w wersji papierowej oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.jomswsge.com . Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane.

Journal of Modern Science jest to czasopismo w wolnym dostępie (Open Access) na licencji CC-BY-SA.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031