Self-realization, meaning of life and lifelong education
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Education Matej Bel University Banská Bystrica Slovak republic
 
 
Publication date: 2014-09-30
 
 
JoMS 2014;22(3):111-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In times of globalization changes and economization of the entire social life we see that the philosophical idea of the individual creative and human self-realization of people is being misused by the economic powers to serve the individualism ideology to meet the needs of the market. That is why this study clarifies the personalistic, phenomenological and holistic approaches towards the substance of humans, looking particularly on the personable dimension of their lives. Self-realization is seen as a creative transcending of the world and oneself, not only to meet one`s needs and intentions, but also as fulfilling the needs of others, as a fulfillment of human values. It explains the process of forming the meaning of human life and the role education plays in it. The education itself is seen not only as an introduction of others into the world, but also into the meaning of their unique lives, into their freedom and responsibility, and this simultaneously puts high demands on the lifelong education.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Slovak
Sebarealizácia, zmysel života a celoživotná edukácia
V  dobe globalizačných zmien a  ekonomizácie celého spoločenského života je filozofická idea individuálnej tvorivej a humánnej sebarealizácie človeka ekonomicky zneužitá na ideológiu individualizmu pre potreby trhu. Štúdia preto objasňuje personalistické, fenomenologické a holistické prístupy k podstate človeka s osobitným zreteľom na osobnostnú dimenziu jeho života. Sebarealizáciu vníma ako tvorivé prekračovanie sveta a seba samého, nielen ako uspokojovanie vlastných potrieb a  zámerov, ale aj ako uspokojovanie potrieb druhých, ako napĺňanie humánnych hodnôt. Vysvetľuje proces budovania zmyslu života človeka a  úlohu výchovy v ňom. Samotnú výchovu považuje nielen za uvádzanie druhého do sveta, ale aj do zmyslu jeho jedinečného života, do jeho slobody a zodpovednosti, čo zároveň kladie vysoké nároky aj na celoživotné vzdelávanie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top