The role of batterer intervention programs in formation the attitudes and beliefs of the convicted perpetrators of domestic violence
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Submission date: 2018-05-15
 
 
Final revision date: 2018-08-30
 
 
Acceptance date: 2018-09-03
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
Anna Witkowska-Paleń   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Ofiar Katynia, 6, 37-450 Stalowa Wola, Polska
 
 
JoMS 2018;39(4):51-71
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this article is to try to answer the question whether and how important are batterer intervention programs in formation of the attitudes and beliefs of perpetrators of domestic violence.

Material and methods:
The data from surveys carried out in nine prisons in the Subcarpathian Voivodship were analyzed. As many as 277 men convicted for mistreatment of the family member were examined, including 133 perpetrators who completed batterer intervention programs (experimental group) and 144 convicts who did not take part in these types of interactions (control group).

Results:
The statistical analysis of research results proved that convicts who took part in batterer intervention programs in prisons were significantly more often convinced than those who did not take part in them that such programs could be effective in preventing perpetrators from further harming family members. However, no differences were found between respondents when it comes to their declarations concerning further family behaviors, as well as the sense of responsibility for domestic violence. In contrast, weak statistically-significant differences were found only in the case of assessing one's own violent behaviors. All the more, perpetrators from the experimental group most often recognized only some of their behaviors (for which they were punished by the court) as acts of domestic violence, while respondents in the control group more often completely denied the use of violence.

Conclusions:
These results demonstrate the relatively low effectiveness of batterer intervention programs in formation of the attitudes and beliefs of perpetrators of domestic violence.

 
REFERENCES (23)
1.
Babcock, J.C., Green, C.E., Robie, C. (2004). Does batterer treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. „Clinical Psychology Review” nr 23 (8), s. 1023–1053. ISSN 0272-7358.
 
2.
Barnish, M. (2004). Domestic Violence: A Literature Review, London: HM Inspectorate of Probation. ISSN 1543-4613.
 
3.
Czerwińska, J. (2016). Jaką moc mają programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych? Przykład województwa śląskiego. W: J. Frankowiak, L. Willan-Horla i E. Borys (red.). Środowiskowe konteksty przemocy – ku zrozumieniu i w poszukiwaniu rozwiązań, s. 163–176. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM. ISBN 9788363911256.
 
4.
Dybalska, I. (2012). Więzienie koryguje czy wzmacnia? Sprawcy przemocy w rodzinie w więzieniu. „Niebieska Linia” nr 5 (82), s. 12–15. ISSN 1507-2916.
 
5.
Głowik, T. (2013). „Rodzina” w zakładzie karnym. Program dla sprawców przemocy w rodzinie w izolacji więziennej. „Niebieska Linia” nr 6 (89), s. 16–18. ISSN 1507-2916.
 
6.
Jackson, S. Feder, L., et. al. (2003). Batterer intervention programs: where do we go from here?, National Institute of Justice Special Report. US Department of Justice. https://www.ncjrs.gov/pdffiles... (dostęp: 25.01.2018).
 
7.
Jankowska-Guściora, M. (2016). Sprawcy przemocy domowej – próba oceny prowadzonych oddziaływań penitencjarnych z perspektywy antydyskryminacyjnej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” nr 8 (1), s. 117–125. ISSN 2083-7275.
 
8.
Komenda Główna Policji, Przemoc w rodzinie, http://statystyka.policja.pl/s... (dostęp: 07.08.2018).
 
9.
Lizińczyk, S. (2012a). Antyprzemocowa rewolucja. Służba Więzienna a sprawcy przemocy, „Niebieska Linia” nr 5 (82), s. 10–12. ISSN 1507-2916.
 
10.
Lizińczyk, S. (2012b). Sprawcy przemocy w polskim systemie więziennictwa, „Niebieska Linia” nr 2 (79), s. 7–10. ISSN 1507-2916.
 
11.
Łuka, M. (2010). Działania podejmowane wobec sprawców przemocy. W: J. Maciaszek (red.). Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL. ISBN 9788361307457.
 
12.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2015), Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., https://www.mpips.gov.pl/przec... sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020-za-rok-2014-/ (dostęp: 09.04.2018).
 
13.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzonych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.2011.50.259.
 
14.
Saunders, D.G. Hamill, R.M. (2003). Violence against women: Synthesis of research on offender interventions. The research report submitted to the U.S. Department of Justice. Pozyskano (25.01.2018) z https://www.ncjrs.gov/pdffiles....
 
15.
Silvergleid, C.S. Mankowski, E.S. (2006). How batterer intervention programs work. Participant and facilitator accounts of processes of change. „Journal of Interpersonal Violence” nr 21 (1), s. 139–159.
 
16.
Soszyńska, E. Francuz, P. (2007). Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór wrażeń płynących z ciała. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnia, s. 291–314. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. ISBN 9788373832466.
 
17.
TNS OBOP (2010), Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn, cz. 1, Warszawa: Raport z badań ogólnopolskich. https://www.mpips.gov.pl/gfx/m... (dostęp: 07.08.2018.
 
18.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dz.U.2005.180.1493, tekst jednolity.
 
19.
Widera-Wysoczańska, A. (2010). Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Difin SA. ISBN 9788376413310.
 
20.
Witkowska-Paleń, A. (2017). Programy edukacyjno-korekcyjne wsparciem dla rodzin dotkniętych przemocą. W: B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina. Aspekty prawno-społeczne, s. 176–190. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788379964574.
 
21.
Wójcik, D. Drapała, K. Więcek-Durańska, A. (2015). Ewaluacja programu Trening Zastępowania Agresji ART oraz programu korekcyjno-edukacyjnego Duluth. Raport z badań empirycznych, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 
22.
Wojciechowski, L. Sankowski, J. (2017). Oddziaływania korekcyjne personelu więziennego wobec skazanych z art. 207 i 209 k.k. W: A. Lewicka-Zelent (red.), Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne, s. 145–160. Warszawa: Difin SA. ISBN 9788380854789.
 
23.
Załącznik 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006–2013: Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, https://www.niebieskalinia.pl/... (dostęp: 13.04.2018).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top