REVIEW PAPER
Principle of equality and prohibition of discrimination in the Czech and Polish work environment
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Submission date: 2023-07-31
 
 
Final revision date: 2024-05-12
 
 
Acceptance date: 2024-05-15
 
 
Publication date: 2024-06-27
 
 
Corresponding author
Krystyna Ziółkowska   

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
JoMS 2024;56(2):387-415
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of this study is a comparative law analysis of the issue concerning the principle of equality and the prohibition of discrimination in the Czech and Polish legal systems. The subject is still topical because of the phenomenon of discrimination occurring in a workplace among employees. This phenomenon is of multidimensional character and its complexity causes numerous problems for entities interpreting the provisions within this field. The aspects related to discrimination are not and will not be an easy subject, especially because they concern delicate and sensitive aspects related to human dignity, including the right to privacy. In employment, employees should most of all be treated equally in terms of the way of establishing and terminating their work relationships, the conditions of employment, qualifications and most importantly, aspects related to political beliefs, trade union membership or religion practiced. The first part will issues of a general nature, primarily those relating to international and European regulations regarding the principle of equality and the prohibition of discrimination will be presented. In the further part of the article, the topic of anti-discrimination provisions under Polish and Czech law will be discussed and legal solutions in this matter will be presented.
 
REFERENCES (29)
1.
Błaszczak, A. (2015). Efektywność środków ochrony przed dyskryminacją w Polsce, Przegląd Prawa Publicznego, No 6.
 
2.
Boruta, I. (2004). Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No 2.
 
3.
Dörre-Nowak, M. (2011). Komentarz. in B. Wagner (ed.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.
 
4.
Florek, L. (2001). Równość traktowania mężczyzn i kobiet (w:) Równość praw mężczyzn i kobiet, Warszawa.
 
5.
Florek, L., and Pisarczyk, Ł. (2021). Prawo pracy, Warszawa.
 
6.
Gerards, J. (2013). the Discrimination Grounds of Article 14 of the European Convention on Human Rights, Human Rights Law Review, vol. 1.
 
7.
Góral, Z. (ed.) and Kuba M., (2017). Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa.
 
8.
Hloušková, P. (2022). Komentaře k § 265. W: P. Hloušková, D. Roučkova, Z. Schmied, P. Schweiner, L. Tomadlová, and J. Vácha (eds.), Zákoník práce. Provádécí nařízení vláy a další související předpisy s komentářem, Olomouc.
 
9.
Hloušková, P., Roučkova, D., Schmied, Z., Schweiner, P., Tomadlová, L., and Vácha, J. (2022). Zákoník prace. Provádécí nařízení vláy a další související předpisy s komentářem, Olomouc.
 
10.
Krzywoń, A. (2019). Zasada równości i zakaz dyskryminacji. in W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek (ed.) Prawa człowieka, Warszawa.
 
11.
Kułak, M., and Śmieszek, K. (2017). Kilka uwag o standardzie równości w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejski Przegląd Sądowy, No 2.
 
12.
Lankamer, A., and Potocka-Szmoń, P. (2006). Dyskryminacja w miejscu pracy, Gdańsk.
 
13.
Liszcz, T. (2019), Prawo pracy, Warszawa.
 
14.
Maliszewska-Nienartowicz, J. (2011). Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: rozwój i istota koncepcji, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXV.
 
15.
Maliszewska-Nienartowicz, J. (2012). Dyskryminacja pośrednia w prawie pracy Unii Europejskiej, Toruń.
 
16.
Nielsen, R. (2015). Directive 2006/54; Gender equality in EU labour law, A commentary, Kluwer.
 
17.
Pisarczyk, Ł. and Wujczyk, M. (2021). Równe traktowanie i ochrona przed dyskryminacją. in K.W. Baran (ed.), System prawa pracy. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa, Warszawa.
 
18.
Roučkova, D., and Schmied, Z. (2022). Zákoník práce. Olomouc.
 
19.
Szewczyk, H. (2012). Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na religię oraz przekonanie (światopogląd) w prawie wspólnotowym oraz w prawie polskim. in M.B. Ćwiertniak (ed.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. I, Sosnowiec.
 
20.
Szewczyk, H. (2017). Równość płci w zatrudnieniu, Warszawa.
 
21.
Szewczyk, H. (2021). Dyskryminacja płacowa ze względu na kryterium obywatelstwa. Glosa do wyroku SN z dnia 7 maja 2019 r., II PK 31/18, OSP 2021 No 1, item 4.
 
22.
Ślebzak, K. (2013). Antydyskryminacyjne prawo Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w orzecznictwie TSUE – zakres i podstawowe pojęcia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No 9.
 
23.
Šimečková, E. (2020). Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, Praha.
 
24.
Tomaszewska, M. (2020). in. Baran K.W. (ed.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.
 
25.
Trispiotis, I., (2014). Discrimination and Civil Partnerships: Taking Legal out of Legal Recognition, Human Rights Law Review, vol. 2.
 
26.
Wujczyk, M. (2016). Zasada dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych, Warszawa.
 
27.
Zieliński M. J. (2013). Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No 8.
 
28.
Ziółkowski, M. (2015). Zasada równości w prawie, Państwo i Prawo, No5.
 
29.
Zubik, M. (2014). Równość i zakaz dyskryminacji w perspektywie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego in XVII Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, Kamień Śląski, 16-19 września 2013 r., Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, t. LII, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top