HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Potential and desired consequences of the Covid-19 pandemic for research in economic sciences
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Submission date: 2021-07-17
 
 
Final revision date: 2021-10-07
 
 
Acceptance date: 2021-10-07
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Marian Gorynia   

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
JoMS 2021;47(2):97-121
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The authors posit the need for the modification or even revision of how economic sciences (ES) are practiced in ontological, epistemological, and methodological aspects. The need results from the impact of several factors that appeared even in the pre-pandemic period, for which Covid-19 may be a complementary and reinforcing circumstance that may even directly determine the change. The structure of the article follows its goal, which is the author’s reflection on the main thesis. To this end, the author’s selected four issues to exemplify the areas that require change, for which they propose a set of postulates that constitute the desired modifications in ES.

Material and methods:
The main method we used was that of critical literature analysis and desk study – as for the scientific approach this article uses a qualitative design of research.

Results:
This article discusses four sample research areas from ES. Namely, they are global supply chains, international competitiveness, globalization and development economics. The study perspective is therefore focused on the international aspects.

Conclusions:
Since a radical change in economic policy and business practice is necessary, the approach and research methodology in ES should also change, which means the need to change the paradigm of these sciences. It is worth remembering that the task of ES is to model economic and business processes, because ES have both a cognitive-explanatory (positive) and directive-suggestive (normative) component. The latter component are patterns and recommendations related to the economic and business reality, and they should be different from those known from the past and to a large extent still practiced in the present.

 
REFERENCES (59)
1.
Al-Rodhan N. R. F., Stoudmann G. (2006), Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition, Geneva: Geneva Center for Security Policy.
 
2.
Banaszyk P., Deszczyński P., Gorynia M., & Malaga K. (2021a). Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 1(305), 53–86. http://doi.org/10.33119/GN/132....
 
3.
Banaszyk P., Deszczyński P., Gorynia M., & Malaga K. (2021b), The Covid-19 pandemic as a potential change agent for selected economic concepts. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9.
 
4.
Bhagwati, J. (2004). In defence of globalization. Oxford University Press, Oxford.
 
5.
Colander D. et al. (2003), The Changing Face of Mainstream Economics, Middlebury College Economics Discussion Paper no. 03–27, http://www.middlebury.edu/~eco... (16.11.2020).
 
6.
Creshwell J. W., Creshwell J. D. [2018], Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, Los Angeles, California.
 
7.
D’Aveni R. (1995), Coping with Hypercompetition: Utilizing the New 7S’s Framework, Academy of Management Executive, no. 9: 45–57.
 
8.
Dalevska et al. (2019), A model for estimating social and economic indicators of sustainable development, Entrepreneurship and Sustainable Issues, vol. 6, no. 4, June.
 
9.
Deszczyński P. (2001), Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wydawnictwo AE, Poznań.
 
10.
Deszczyński P. (2015), Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji gospodarki światowej – implikacje dla krajów rozwijających się, in: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, ed. B. Fiedor, PTE, Warszawa 2015.
 
11.
Disaster management, https://www.paho.org/disasters... (12.7.2020).
 
12.
Dzikowska M. (2017), Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
13.
Dzionek-Kozłowska J. (2018), Model homo economicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
14.
Editor’s note (2020), The COViD-19 Pandemic Is Forcing a Rethink in Macroeconomics, The Economist, July 25.
 
15.
Fiedor B. (2018), Wypowiedź, http://www.pte.pl/pliki/2/1/au... (25.07.2020).
 
16.
Fiedor B. (2019), Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna, in: Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne, ed. M. Gorynia, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 
17.
Friedman M. (1953), The Methodology of Positive Economics, in: Essays in Positive Economics, Chicago University Press, Chicago.
 
18.
Gorynia M. (2019a), Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, in: Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne, ed. M. Gorynia, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 
19.
Gorynia M. (2019b), Czy nowy pragmatyzm jest pragmatyczny?, in: Ekonomia i polityka. Wokół Teorii Grzegorza W. Kołodko, ed. E. Mączyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Gorynia M. (2019c), Competition and Globalisation in Economic Sciences: Selected Aspects, Economics and Business Review, vol. 5(19), no 3: 118–133.
 
21.
Gorynia M. (2020), Przyszłość globalizacji, Rzeczpospolita, May 7: A21.
 
22.
Gorynia M. (2021), Will COVID-19 Kill Globalization? In: Covid-19 and International Business.Change of Era, eds. M. A. Marinov, S. T. Marinova, Routledge, London.Gupta S.G. (2015), Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economic Perspective and a Synthesis, Athens Journal of Business and Economics, vol. 1, no. 1: 9–22.
 
23.
Hume D. (1969), A Treatise of Human Nature, Clarendon Press (1st ed. reprint), Oxford.
 
24.
Karczewska A. (2016), Globalizacja i konsumpcjonizm jako uwarunkowania zmian i potencjalne źródła zagrożeń w sferze pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej: Zarządzanie, vol. 2, no. 24, Częstochowa.
 
25.
Kołodko G. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, Ekonomista, no. 2: 161–180.
 
26.
Kołodko G. (2020a), Teoria wszystkiego nie istnieje, Rzeczpospolita, 23 października.
 
27.
Kołodko G. (2003), Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych, In: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, ed. G. Kołodko, Warszawa.
 
28.
Kołodko G. W. (2020b), Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda, Ekonomista, no. 2: 181–205.
 
29.
Kowalski T. (2013), Globalization and transformation in Central European countries: The case of Poland. Poznań: Poznań University of Economics Press.
 
30.
Krugman P. (2020), Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future, W.W. Norton & Company, New York.
 
31.
Lankford W., Parsa F. (1999), Outsourcing a Primer, Management Decision, vol. 37, no 4: 310–316.
 
32.
Lin J. Y., Wang X. (2018), The Facilitating State and Economic Development: The Role of the State in New Structural Economics, in: New Structural Policy in an Open Market Economy, eds. J. Y. Lin, A. Z. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
33.
Lin, J. Y. (2011), New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development, The World Bank Research Observer, vol. 26, no. 2, Washington, D. C.
 
34.
Lipowski A. (2011), Z metodologii nauk ekonomicznych: struktura logiczna ujęcia pozytywnego i normatywnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, YB 73, b. 2: 195–217.
 
35.
Marsewicz A. (2020), Jak zmieni się łańcuch dostaw z powodu wpływu Covid-19?, eLogistyczny, http://e-logistyczny.pl/zmieni... (12.07.2020).
 
36.
Mentzer J. et al. (2003), Defining supply chain management, Journal of Business Logistics, vol. 22, no 2: 1–25.
 
37.
Mitschke A. (2008), The Influence of National Competition Policy on the International Competitiveness of Nations: A Contribution to the Debate on International Competition Rules, Springer Science & Business Media, Berlin.
 
38.
Pichlak M. (2018), Gospodarka o obiegu zamkniętym model koncepcyjny, Ekonomista, no. 3.
 
39.
Porter M. (2011), Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior Performance, Simon and Schuster, New York.
 
40.
Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
41.
Robbins L. (1932), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London.
 
42.
Rodrik D. (2011), The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, Norton and Company, New York.
 
43.
Rodrik D. (2017), Populism and the Economics of Globalization. AIB Conference, Dubai.
 
44.
Rodrik, D. (2015), Economics rules: Why economics works, when it fails, and how to tell the difference. Oxford: Oxford University Press.
 
45.
Serra N., Stiglitz J. E., eds. (2008), The Washington Consensus Reconsidered: Toward a New Global Governance, Oxford University Press.
 
46.
Sławińska M., Witczak H. eds. (2008), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 
47.
Snyder L., Shen Z.-J. (2019) Fundamentals of Supply Chain Theory, John Wiley & Sons, Hoboken.
 
48.
Solarz J., Waliszewski K. (2020), Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia Covid-19, edu-Libri, Warszawa-Legionowo.
 
49.
Stiglitz J. E. (2002), Globalization and its Discontents , W.W. Norton Company, Washington.
 
50.
Stiglitz J. E. (2007), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
51.
Stiglitz J. E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
52.
Street J. (1987), The Institutional Theory of Economic Development, Journal of Economic Issues, vol. 21, no. 4, December.
 
53.
Streeten P. (2001), Globalisation: Threat or opportunity? Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 
54.
Trocki J. (1999), Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, no. 9: 181–183.
 
55.
Walas-Trębacz J. (2007), Uwarunkowania i skutki procesu globalizacji, In: Marketing, ed. Surówka-Marszałek W., Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, Kraków.
 
56.
Wilkin J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
57.
Wincewicz-Price A. (2016), Homo economicus moralis – ekonomiczne analizy zachowań moralnych, in: METAEKONOMIA. Zagadnienia z filozofii ekonomii, eds. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński, Kraków, Wydawnictwo Copernicus Center Press. Kraków.
 
58.
Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
59.
Zahn J. et al. (2020), Globalne łańcuchy wartości zmieniają się w regionalne, Obserwator Finansowy.pl, https://www.obserwatorfinansow... (14.11.2020).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top