Legal and psychological determinants of the resocialisation of juvenile offenders. Psychological methods used in resocialisation
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie
 
 
Submission date: 2022-08-29
 
 
Final revision date: 2023-06-30
 
 
Acceptance date: 2023-06-30
 
 
Publication date: 2023-07-29
 
 
Corresponding author
Natalia Dąbrowa   

Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie
 
 
JoMS 2023;51(2):421-438
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article deals with issues related to the crime and resocialisation of juvenile in Poland. Numerous statistics, the characteristics of centers intended for juveniles, as well as a description of psychological interactions in the social rehabilitation of juveniles manifesting aggressive and self-aggressive behavior were taken into account. The article presents aggression as learned behaviors that can be changed using well-chosen psychological methods, with particular emphasis on methods based on cognitive behavioral therapy. The effectiveness of these therapies has been noted. The article indicates the advantages and disadvantages of this form of interaction along with comments that could be applied in the future. Among the advantages, the structuring of the method was indicated. On the other hand, the disadvantages included among others motivation of participants. An important aspect of the variety of activities was highlighted in order to keep participants motivated.
 
REFERENCES (28)
1.
Alarcon Arias L., Wiechcińska A.,Paszkiewicz, W. (2008). Godne życie bez przemocy – poradnik dla osób stosujących przemoc. s. 10.
 
2.
Albański, L. (2010). Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, s. 11-12.
 
3.
Bernasiewicz, M., Bernasiewicz-Noszczyk, M. (2020).Przestępczość nieletnich w USA i w Polsce na podstawie wybranych statystyk kryminalnych. „Archiwum kryminologii”, nr 2, s. 207-238.
 
4.
Biuro prewencji KGP. Wydział Prewencji. Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w Polsce w 2018 roku.
 
5.
Biuro prewencji KGP. Wydział Prewencji. Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w Polsce w 2020 roku.
 
6.
Bojarski, T. (1998). Odpowiedzialność nieletnich w prawie polskim, w: Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, s. 104.
 
7.
Bojarski, T., Kruk, E., Skrętowicz, E. (2014). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, s. 76.
 
8.
Borzucka-Sitkiewicz, K. (2006). Moralność vs demoralizacja – wykorzystywanie Treningu Wnioskowania Moralnego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Chowanna 2, s. 102-108.
 
9.
Drapała, K. (2012). Programy oddziaływania resocjalizacyjnego w zakładach poprawczych, s. 8-12.
 
10.
Drapała, K., Kulma, R. (2014). Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze (raport z badań). Prawo w działaniu. Sprawy karne 19/2014, s. 209.
 
11.
Glick, B., Goldstein, A.P. (1987). Aggression Replacement Training. J CounsDev 65: s. 356–362.
 
12.
Goldstein, A.P., Glick, B., Gibbs, J.C. (2004). ART. Program zastępowania agresji. Warszawa.
 
13.
Kancelaria Senatu. (2022). Opinia prawna do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Druk senacki nr 741. Warszawa.
 
14.
Kaniowska, T. (2015). Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w systemie oświaty. Trendy nr 4/2015, s. 14.
 
15.
Kozłowski, P. (2010). Dynamika demoralizacji i przestępczości nieletnich – analiza statystyczna zjawiska i propozycja indywidualnych rozwiązań. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”nr 69, s. 105.
 
16.
Majcherczyk, A. (2013). Projektowanie i implementacja programów resocjalizacyjnych, Forum Penitencjarne. Polski System Penitencjarny, Ujęcie integralno-kulturowe, s. 195-211.
 
17.
Morawski, J. (2007). Trening Zastępowania Agresji (ART) w zakładach karnych, s. 41-45.
 
18.
Mudrecka, I. (2004). Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej, s. 24.
 
19.
Okun, В. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa.
 
20.
Ośrodek Rozwoju Edukacji. (2022). Nowe zmiany w przepisach prawa w zakresie resocjalizacji nieletnich – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/2022/09....
 
21.
Pawilczuk, W., Łobodda, K., Nowińska, A. (2015). Trening Zastępowania Agresji: opis metody, jej skuteczność oraz zastosowanie w praktyce oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży. Psychiatr Psychol Klin.
 
22.
Pytka, L. (2001). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, s. 212.
 
23.
Rzepka-Boryczkowska, M., Skwarek, B. (2012). Resocjalizacja osadzonych w Areszcie Śledczym w Nowej Soli a poczucie doznawania samotności [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji, red. B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Głogów. s. 223 – 234.
 
24.
Rzepka-Boryczkowska, M., Skwarek, B. (2017). Samotność czynnikiem ryzyka zachowań agresywnych wśród wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 22(1), s. 158.
 
25.
Szymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej. s. 288-394.
 
26.
Śliwa, S. (2013). Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, s. 24.
 
27.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Pobrane 25.06.2023 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
28.
Wójcik, D., Drapała, K., Więcek-Durańska, A. (2015). Ewaluacja programu Trening Zastępowania Agresji ART oraz programu korekcyjno-edukacyjnego Duluth. Raport z badań empirycznych, s. 128-130.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top