Internet users' purchasing decisions regarding organic products during the Covid-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Lublin University of Technology
 
 
Submission date: 2023-11-27
 
 
Acceptance date: 2023-12-01
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Barbara Urszula Buraczyńska   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):9-27
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The research is intended to determine the preferences of Internet users regarding the purchase of different groups of organic products in traditional shops and online. The research also aims to verify whether consumers' demographic and social characteristics influence their decision to purchase these products.

Material and methods:
To obtain research data, an online survey (diagnostic survey method) was conducted among 1,000 Polish Internet users over the age of 18. Statistical methods - Pearson's Chi square and M L test - were used to analyse the relationship between the respondent groups.

Results:
The research showed that Internet users are more likely to purchase organic products in physical stores than online. Statistical analysis revealed relationships between consumer behaviour and their gender, age, education and income.

Conclusions:
The research results in recommendations for business enterprises for preparing organic product offerings that consider the characteristics of the target group. For businesses, their importance is practical. It is advisable to continue research to verify the stability of Internet users' attitudes even after the Covid 19 pandemic is over and possibly to identify trends in purchasing decisions for different groups of organic products.

 
REFERENCES (27)
1.
Aczel, A. D., Sounderpandian, J. (2018). Statystyka zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 
2.
Babbie, E. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Buraczyńska, B. (2022). Elastyczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych w sektorze ecommerce. Zarządzanie elastycznością przedsiębiorstw internetowych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2022.
 
4.
Buraczyńska, B., Żelazna, A., Bojanowska, A. (2022). The Impact of the COVID19 Pandemic on the Behaviours of Polish Consumers in the Organic Products Market, Sustainability, 14(19), 1–13.
 
5.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2020). Korzystanie z Internetu, Komunikat z badan 85/2020. Dostęp 16.11.2023 z https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
6.
Chlipała, P., Żbikowska, A. (2021). Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID19, Przegląd Organizacji, 7 (978), 3–11.
 
7.
Gemius Polska (2023). ECommerce w Polsce 2022. Dostęp 14.10.2023 z https://gemius.com/api/downloa....
 
8.
Hameed, D., Waris, I. (2018). Eco Labels and Eco Conscious Consumer Behavior: The Mediating Effect of Green Trust and Environmental Concern, Journal of Management Sciences, 5, 86–105.
 
9.
Kabaja, B., Wojnarowska, M., Cesarani, M.C., Varese, E. (2022). Recognizability of Ecolabels on ECommerce Websites: The Case for Younger Consumers in Poland, Sustainability, 14, 5351, 1–19.
 
10.
Kociszewski, K., Graczyk, A., Sobocińska, M., Krupowicz, J., Mazurek-Łopacińska, K. (2023). Changes in the Polish market for agricultural organic products, Economics and Environment, 84(1), 259–286.
 
11.
Kumar, N., Kapoor, S. (2017). Do labels influence purchase decisions of food products? Study of young consumers of an emerging market, British Food Journal, 119, 218–229.
 
12.
Kuźniar, W., Surmacz, T., Wierzbiński, B. (2021). The Impact of Ecological Knowledge on Young Consumers’ Attitudes and Behaviours towards the Food Market, Sustainability 2021, 13, 1984.
 
13.
Łobocki, M. (2009). Metody i techniki badan pedagogicznych, Impuls, Kraków.
 
14.
Łukasiński, W. (2008). Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, Żywność: nauka, technologia, jakość, 1 (56), 146–153.
 
15.
MazurekŁopacińska, K., Sobocińska, M., Krupowicz, J. (2022), Purchase Motives and Factors Shaping Consumer Behaviour on the Ecological Product Market (Poland Case Study), Sustainability, 14, 15274, 1–29.
 
16.
Michaelidou, N., Christodoulides, G., Torova, K. (2012), Determinants of healthy eating: a crossnational study on motives and barriers, International Journal of Consumer Studies, 36, 17–22.
 
17.
Mobile Institute (2022). Green Generation 2021 wspólnie na rzecz Ziemi. Dostęp: 10.11.2023 z https://mobileinstitute.eu/gre....
 
18.
Panopoulos, A., Poulis, A., Theodoridis, P., Kalampakas, A. (2023). Influencing Green Purchase Intention through Eco Labels and UserGenerated Content, Sustainability 15, 764, 1–17.
 
19.
Reformat, B. (2020). Impact of the coronavirus pandemic on the change in behavior of polish consumers, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 21, 173–184.
 
20.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Dostęp 11.11.2023 w https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
21.
StrambuDima, A. (2022). FoodRelated Consumer Behavior Endorsing European Food Chain Sustainability—A Marketing Study on the Romanian Consumer, Sustainability, 14, 9045, 1–11.
 
22.
Szarucki, M., Noga, G., Kosch, O. (2021). Wpływ pandemii COVID19 na modele biznesu przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce, Horyzonty Polityki, 12 (40), 95–114.
 
23.
Truong, D., Truong, M.D. (2022). How do customers change their purchasing behaviors during the COVID19 pandemic?, Journal of Retailing and Consumer Services, 67, 102963, 1–12.
 
24.
Wrona, M., Nerin, C., (2020). Analytical Approaches for Analysis of Safety of Modern Food Packaging: A Review, Molecules, 25, 752, 1–18.
 
25.
ŻakowskaBiemans, S. (2009). Factors underlying consumption of organic food in the opinion of Polish consumers, Agronomy Research 7, 768–774.
 
26.
Żelazna, A., Bojanowska, A., Buraczyńska, B. (2021). Consumer Attitudes on the Food Market: The Case of Poland, European Research Studies Journal, 24 (2), 311–321.
 
27.
ŻelaznaBlicharz, A. (2013). Nowe trendy w konsumpcji – odpowiedzialny i zrównoważony konsumentaryzm, Przegląd Organizacji, 10 (885), 9–12.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top