Death of the complainant and examination of the constitutional complaint in view of the Constitutional Tribunal (CT)'s decision of 21 January 2020 (file. no.: Ts 68/18)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
2
Kancelaria Adwokacka dr Paweł Śmiałek, adwokat
 
 
Submission date: 2023-06-21
 
 
Final revision date: 2023-06-30
 
 
Acceptance date: 2023-06-30
 
 
Publication date: 2023-07-29
 
 
Corresponding author
Marcin Maria Mamiński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
JoMS 2023;51(2):691-707
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this paper is to discuss the issue related to the examination of a constitutional complaint in the situation of the subsequent death of the person who brought the complaint from the perspective of the general legal interest related to its examination and the objectives associated with the examination of the complaint by the Constitutional Tribunal (CT).

Material and methods:
To fully discuss the analysed matter, the dogmatic method, the comparative legal method, and - to a small extent - the historical method were used.

Results:
According to the Constitutional Court, the distinctiveness characterizing the proceedings regarding a constitutional complaint in relation to judicial proceedings is significant enough to justify very cautious application of grounds for suspension or discontinuation of the proceedings. Adopting a different stance would greatly limit the ability to fulfill the primary function of proceedings before the Court in examining the constitutionality of legal provisions.

Conclusions:
The death of the complainant should not close the way to constitutional justice. Constitutional review is aimed at protecting the rule of law and fundamental rights, therefore the Constitutional Tribunal should take steps to ensure that each complaint is thoroughly examined, regardless of the complainant's status.

 
REFERENCES (21)
1.
Banaszak, B. (1999). Prawo konstytucyjne. Warsaw 1999.
 
2.
Banaszak, B. (1995). Skarga konstytucyjna. „Państwo i Prawo”, z. 12.
 
3.
Borysiak, W. (2013). Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona. Warsaw.
 
4.
Bosek, L., Wild, M. (2016). Uwagi do art. 79 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Bosek, M. Safjan. Warsaw. Legalip.
 
5.
Chma, M. (2008). Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warsaw.
 
6.
Czeszejko-Sochacki, Z. (1998). Skarga konstytucyjna w prawie polskim. „Przegląd Sejmowy”, no. 1.
 
7.
Derlatka, M. (2009). Skarga konstytucyjna w Niemczech. Warsaw.
 
8.
Garlicki L. (1996). Trybunał Konstytucyjny w projekcie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. „PiP”, z. 2.
 
9.
Gołąb, A. (2020). Umorzenie postępowania w procesie cywilnym. WKP. LEX.
 
10.
Kingreen, T., Poscher, R. (2016). Grundrechte, Staatsrecht II. Monachium.
 
11.
Króliczek, P. (2017). Zakres podmiotowy polskiej skargi konstytucyjnej. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, no. 1. DOI 10.15804/ppk.2017.01.02.
 
12.
Laskowska, A. (2009). Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych. Warsaw.
 
13.
Laskowska, M. (2020). Skarga konstytucyjna w dobie ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Przegląd Konstytucyjny”, no. 4.
 
14.
Ławrynowicz-Mikłaszewicz, M. (2014). Koncepcje istoty wolności i praw jednostki oraz aspekt formalny ich ograniczenia. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, no. 4, DOI 10.15804/ppk.2014.04.04.
 
15.
Masternak-Kubiak, M. (1998). Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Warsaw.
 
16.
Nowacki, J. (1964). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. „Państwo i Prawo”, z. 3.
 
17.
Sułkowski, J., Białogłowski, W. (2012). W sprawie formalnych przesłanek skargi konstytucyjnej. „Państwo i Prawo”, z. 3.
 
18.
Trzciński, J., Wiącek, M. (2016). Uwagi do art. 79 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik.Warsaw. LEX.
 
19.
Wiącek, M. (2011). Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznictwa TK). „Państwo i Prawo”, z. 9.
 
20.
Wiliński, P., Karlik, P. (2016). Uwagi do art. 41 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek. Warsaw. Legalip.
 
21.
Zubik, M., Wiącek, M. (2009). Kompetencje sądu konstytucyjnego a granice swobody orzekania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. „Przegląd Sejmowy”, no. 4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top