Justice - traditional or modern?
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-07-03
 
 
JoMS 2013;19(4):367-389
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Technological development do not remains without influence on the administration of justice, and the way of the work of judges and rules for the conduct of proceedings. In this new reality - designation of the essence of justice and the right to trial is the starting point for further considerations regarding computerization of the courts. It is extremely important for determining how far the progress of information technology changes the justice and on what rules it can step into the courts. The idea is to streamline computerization, to not block or infringe the realization of one of the fundamental principles of the rule of law, which is the right to sue. New technical solutions that lead, though it seemed faster to receive legal protection, but they may interfere with the applicable constitutional principles and established jurisprudence. It can therefore be assumed that the introduction of the justice of advanced technology solutions required to consult them with the legal profession and the distribution of literature, in order to provoke debate.
 
REFERENCES (31)
1.
Skrzypiński, D. (2009). Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne. Wrocław.
 
2.
Czarny, P. (2011). [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
3.
Sagan,S., Ciechanowska, J. (2010) Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa.
 
4.
Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 
5.
Trzciński, J. (1999). [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom I, Warszawa.
 
6.
Banaszak, B. (2007). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa.
 
7.
Lubiński, K. (2011). Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP i standardów międzynarodowych, [w:] J. Gudowski (red.), K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea teoria Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom II, Warszawa.
 
8.
Szymoszek, E. (1971). Iurisdictio w prawie rzymskim, Wrocław.
 
9.
Sitek, M. (2012) Prawne i instytucjonalne ramy polityki karnej UE, Journal of Modern Science 1/12/2012, ss. 187-205.
 
10.
Małajny, R. M. (2001). Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa.
 
11.
Monteskiusz, (1997). O duchu praw, Kęty.
 
12.
Ereciński, T., Gudowski, J., Iwulski, J. (red.) (2009) Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa.
 
13.
Słownik języka polskiego. (1968). Warszawa.
 
14.
Bańko, M. (2008). Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa.
 
15.
Rączka, M. (2011). [w:] Z. Witkowski (red.) Prawo konstytucyjne, Toruń.
 
16.
Banaszak,B. (2010). Prawo konstytucyjne, Warszawa.
 
17.
Błaszczak, Ł. (2010). Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa.
 
18.
Czeszejko-Sochacki, Ł. (2003). Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle prawno-porównawczym, Warszawa.
 
19.
Zięba-Załudzka, H. (2002). Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
20.
Prusak,F. (1999). Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa.
 
21.
Piasecki, K. (2005). Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Warszawa.
 
22.
Siemieński,O. (1980). Prawo konstytucyjne, Warszawa-Poznań.
 
23.
Siedlecki, W., Jodłowski, J. (1958). Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa.
 
24.
Włodyka,S. (1975). Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa.
 
25.
Gaberle,A. (2004). Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk.
 
26.
Sagan,S. (2003). Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
27.
Skrzydło,W. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 
28.
Serafin,S., Szmulik, B. (2007). Organy ochrony prawnej RP, Warszawa.
 
29.
Przyjemski,S.M. (2009). Spory kompetencyjne między organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości w Polsce, Warszawa.
 
30.
Ignaczewski,J. (2008). Wymiar sprawiedliwości – teraźniejszość i przyszłość, Warszawa.
 
31.
Węgrzyn, S. (1999). Miejsce Informatyki w nauce, [w:] Nauka.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top