Virtual tourism space of cities
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomatyki i Kartografii
 
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
 
 
Submission date: 2018-09-01
 
 
Acceptance date: 2018-10-26
 
 
Publication date: 2018-10-26
 
 
Corresponding author
Agnieszka Anna Pilarska   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomatyki i Kartografii, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 
 
JoMS 2018;38(3):317-333
 
KEYWORDS
TOPICS
_Other
 
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study is to present the concepts of virtual space functioning in literature and to analyse the quality and quantity of three forms of presentation of tourist spatial data, such as geoportal, virtual walk (excursion) or a video.

Material and methods:
The paper uses descriptive and comparative methods.

Results:
On the basis of the conducted research it was founded that the most represented form of tourist information is a virtual tour. Among the analysed cities, Kraków has the largest number of virtual tours.

Conclusions:
The obtained results allowed us to state that geoportals and virtual walks allow for greater interaction with the user and provide great freedom of choice of content. Thus, they are a good tool for promoting cities. However, they cannot replace the penetration of real tourism space. There is a large dispersion of materials on the web, which increases the time of obtaining information by a potential tourist.

 
REFERENCES (15)
1.
Dewailly J. M., (2004) Sustainable Tourist Space: From Reality to Virtual Reality [in:] S. Graham (ed.), The Cyber Cities Reader. Urban Reader Series, Routledge, London. ISBN 9780415279567.
 
2.
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
 
3.
Dziewoński K., (1967), Teoria regionu ekonomicznego i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne IG PAN, nr 87. ISSN 0373-6547.
 
4.
Gotlib D., Kukułka M., (2011) Metodyczne wspomaganie opracowywania geokompozycji w internetowych serwisach map i geoportalach, Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 43, nr 2, pp. 145-154. ISSN 0324-8321.
 
5.
Jędryczka R., (2010), Możliwości prezentacji danych przestrzennych w aplikacjach internetowych typu RIA, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, pp. 131-140. ISSN 2083-2214.
 
6.
Lisowski A., (2003), Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ISBN 8389502054.
 
7.
Liszewski S., (2003), Przestrzeń turystyczna w ujęciu przedmiotowym [in:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, T. 1. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2003. ISBN 838774980X.
 
8.
Łysoń P., (2017), Turystyka w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
9.
Młynarczyk K., (2014) Wirtualne wycieczki – nowy wymiar turystyki. Pozyskano (03.09.2014) z: http://www.bankier.pl/wiadomos....
 
10.
Orłowska-Krzyżyk M., Hoppe M., (2014), Rewolucja 3D w Toruniu, Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny nr 6 (229), pp. 33-35. ISSN 1234-5202.
 
11.
Pilarska, A. (2015). Zwrot ku informacji przestrzennej: o przestrzeniach kształtowania się społeczeństwa geoinformacyjnego w Internecie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, 11 (2), Kraków, pp. 97-115. ISSN 2299-2383.
 
12.
Sawicka B., (2012), Witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego jako narzędzie prezentujące jego ofertę usługową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 86, pp. 329-340. ISSN 1896-382X.
 
13.
Stepaniuk K., (2011), Wirtualne zwiedzanie w opinii internautów w Polsce, Ekonomia i Zarządzanie 3/2011, pp. 75-80. ISSN 2080-9646.
 
14.
Tanaś S., (2008), Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, Turystyka kulturowa, nr 2/2008, pp. 4-16. ISSN 1689-4642.
 
15.
Włodarczyk B., (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2009. ISBN 9788375252378.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top