Mediation as a chance to save a marriage? The study of Roman, canon and civil law
 
More details
Hide details
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):113-131
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It is commonly assumed that marriage is an institution of natural law. Its form, however, is the result of cultural changes resulting from religion, climate or the degree of civilization development. Since Roman times, along with Christianity, it is assumed that marriage is a union between a man and a woman. The marriage is assumed to be the fundamental social cell, constituting the condition of society itself. Therefore, the legislature take all kinds of measures to assist or to save the marriage. One of the instruments allowing the rescue of marriage is mediation. The aim of this institution is not only saving the marriage but in case of no possibility of achieving this objective, it is also about helping to finish the existence of marriage in humanitarian way, including taking care for the children’s good.
 
REFERENCES (36)
1.
Albisetti, A. (2009). Tra diritto ecclesiastico e canonico, Wydawnictwo Giuffre Editore, Torino. ISBN 9788814145711.
 
2.
Arednarczyk, A.M. (2010). Nauczanie Kościoła katolickiego w kontekście zmian społeczno-kulturowych rodziny. W: J. Baniak (red.), Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań. ISBN 9788362243129.
 
3.
Bertolino, R. (1995). Gli elementi costitutivi del ‟bonum coniugum”. Stato della questione, „Monitor Ecclesiasticus” nr 4, s. 557–586. ISSN 0026-976X.
 
4.
Białecki, M. (2011). Mediacja w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwert, Warszawa. ISBN 9788326416088.
 
5.
Capello, F.M. (1945). Summa Iuris Canonici in usu m scholarum, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gregoriańskiego, Romae.
 
6.
Capello, F.M. (1940). Summa Iuris Canonici in usum scholarum, t. III: De processibus, delictis et poenis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gregoriańskiego, Roma.
 
7.
Evans Grubbs, J. (1999). Law and family in late antiquity. The emperor constantine’s marriage legislation, Oxford. ISBN 9780198147688.
 
8.
Góralski, W. (1990). Ius matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim, t. 1, Wydawnictwo ATK, Lublin. ISBN 83-85131-11-6.
 
9.
Ignacewski, J. (2013). Komentarz do spraw o separację, LexisNexis. ISBN 9788327803740.
 
10.
Krzynówek, J. (2012). Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 9788323508229.
 
11.
Kuleczka, G. (1969). Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 
12.
Leammer, H. (1892). Institutionen des Katholischen Kirchenrechts, Wydaniwctwo Herder’sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. ISBN 9781271739592.
 
13.
Manowska, M. (red.) (2015). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I. Art. 436, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, wyd. III, ISBN 978-83-264-8433-9 Lex nr WK 2015.
 
14.
Morek, R. (2006). Mediacja i arbitraż: art. 183(1)–183(15), 1154–1217 KPC. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. ISBN 83-7483-143-X.
 
15.
Nakielska, M.A. (2014). Legitymacja czynna i bierna do mediacji w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 179–190. ISBN 978-83-233-3672.
 
16.
Naumowicz, K. (2010). W obliczu kryzysu demograficznego: ingerencja władzy publicznej w życie rodzinne na przykładzie ustawodawstwa małżeńskiego Augustyna, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 12, s. 167–174. ISSN 1644-0412.
 
17.
Pawluk, T. (1990). Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, t. IV, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn.
 
18.
Pawluk, T. (1971). Kanoniczne procesy szczególne, Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 
19.
Robleda, O. (1970). El matrimonio en derecho Romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad, Wydawnictwo Uniwersytetu Gregoriańskiego, Roma.
 
20.
Romanko, A. (2015). Teologiczne podstawy mediacji w prawie kanonicznym, „Roczniki Nauk Prawnych” Nr 2, s. 151–169. ISSN 1507-7896.
 
21.
Sanfilippo, C. (2002). Istituzioni di diritto Romano, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli. ISBN 8849804121.
 
22.
Seroka, M. (2012). Separacja w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym. W: B. Sitek, T. Jasudowicz, M. Seroka, Fides et bellum. Księga poświęcona pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała śp. Tadeusza Płoskiego, t. II, Wydawnictwo UMW, Olsztyn, s. 323–354. ISBN 9788362383306.
 
23.
Sitek, B. (1999). Actiones populares w prawie rzymskim na przełomie republiki i pryncypatu, Wydawnictwo US, Szczecin. ISBN 83-7241-033-X.
 
24.
Sitek, B. (1998). Koncepcja małżeństwa w definicji małżeństwa według Modestyna, „Czasopismo Prawno-Historyczne” Nr 50, z. 1, s. 11–29. ISSN 0070-2471.
 
25.
Sitek, B. (2002). Trwałość i nierozerwalność małżeństwa. Ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym, Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo UWM, Olsztyn. ISBN 8372991464.
 
26.
Sobański, R. (1979). Kościół – prawo – zbawienie, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 
27.
Sobański, R. (1983). Kościół jako podmiot prawa, Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 
28.
Stawniak, H. (1989). Problem „bonum coniugum”, „Prawo Kanoniczne” Nr 32(1–2), s. 97–118. ISSN 0551-911X.
 
29.
Sztafrowski, E. (1986). Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 
30.
Veyne, P. (2000). La vita privata nell’Impero Romano, Editori Laterza, Bari. ISBN 9788842059752.
 
31.
Weseman, P. (1984). Das Erstinstanzliche Gericht und sein Pastorale Aufgabe. W: Z. Grocholewski, V. Carcel Orti, Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii card. Sabattani, Città del Vaticano, s. 96–112.
 
32.
Wojciechowski, R. (2012). Wybrane funkcje gospodarcze i polityczne rzymskiej ‘familia’. W: J. Rominkiewicz (red.), Rodzina i jej prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 29–40. ISBN 9788360631454.
 
33.
Zabłocka, M. (1988). Confarreatio w ustawodawstwie pierwszych cesarzy rzymskich, „Prawo Kanoniczne” Nr 31(1–2), s. 237–246. ISSN 0551-911X.
 
34.
Zabłocka, M. (1987). Zmiany w ustawach małżeńskich Augusta za panowania dynastii julijsko-klaudijskiej, „Prawo Kanoniczne” Nr 30(1–2), s. 151–178. ISSN 0551-911X.
 
35.
Zabłocki, J. (1990). Kompetencje Pater Familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, Warszawa.
 
36.
Żurowski, M. (1987). Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top