Evaluation of Special Education Teachers' Opinions about Literacy Textbooks, Teaching Individuals with Intellectual Disabilities
 
More details
Hide details
1
Necmettin Erbakan University
 
2
Karamanoğlu Mehmetbey University
 
 
Submission date: 2018-05-29
 
 
Acceptance date: 2018-09-11
 
 
Publication date: 2018-10-26
 
 
Corresponding author
Ahsen Ela KIZILKAYA   

Karamanoğlu Mehmetbey University, Karamanoğlu Mehmetbey University, Education Faculty, Special Education Department, 70100 Karaman, Turkey
 
 
JoMS 2018;38(3):53-72
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The overall aim of the study is to evaluate the textbooks used in teaching literacy for students with intellectual disabilities in terms of teacher opinions.

Material and methods:
It as a qualitative research. Semi-structured interview method was chosen in the research among interview types included in qualitative research methods. The research was carried out with the participation of teachers in the sub-special classes within the primary schools and Vocational Training Centers affiliated to the Directorate of National Education in Konya. Sixteen teachers, eight male, and six female participated in the survey voluntarily. Five of the teachers are from the Special Education Department, five are from the Class Teacher, and six are graduated from different departments and have an average of twelve years of professional experience. Teachers have experience in teaching literacy skills to students with intellectual disabilities for at least six years of their professional lives.

Results:
As regarding the textbook used in the literacy teaching, the teachers stated that the books used in literacy teaching are written in plain text and that the plain writing is appropriate. They pointed out the importance of its being suitable for daily life, the ability of children with intellectual disabilities to grasp the straight line more easily, and it is also easy writing in terms of motor development.

Conclusions:
Children with intellectual disabilities learn to read and write at the same stages as normal children. However, this process is long-lasting. In the reading and writing process, the curriculum should be determined according to the needs of the learners and the activities should be increased, designed to appeal to the greatest possible senses, the motivation of the students should be kept at the highest level.

 
REFERENCES (31)
1.
Anstötz, C. (1987): Grundriß der Geistigbehindertenpädagogik. Berlin: Marhold.
 
2.
Bach, H. (1977): Geistigbehindertenpädagogik (8. unveränderteAufl.). Berlin: Marhold.
 
3.
Baş, Ö. (2006). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Bitişik Eğik Yazıyla İlkokumaYazma Öğretiminde Alternatif Harf Sıralaması.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. (14-16 Nisan 2006). Ankara:Gazi Üniversitesi.
 
4.
Baþal, M. & Batu, S. E. (2002). Zihin özürlü öğrencilere okuma yazma öğretme konusunda alt özel sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerileri. Özel Eğitim Dergisi, 3 (2), 85-97.
 
5.
Bay, Y. (2006). Cumhuriyetten Günümüze İlk Okuma-Yazma Öğretim Sürecinin Tarihsel Gelişimi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. (14-16 Nisan 2006). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 
6.
Browder, D.M. ve Snell, M.E. (2000). Teachingfunctionalacademics. In M.E. Snell ve F. Brown (Ed). Instruction of studentswith setere disabilities, (ss. 493-543). New Jersey; Merrill Publishing Company.
 
7.
Cavkaytar, A. (2001) Zihin engellilerin eğitim amaçları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10,(1).
 
8.
Çelenk, S. (1999) İlkokuma Yazma Öğretimi. Artım Yayınları. Ankara.
 
9.
Çelenk, S. (2005). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
10.
Çolak, A. (2001). Zihin özürlü çocuklar ilköğretim okulu ve mesleki eğitim merkezindeki özel eğitim Öğretmenlerinin zihin Özürlü çocukların okuma-yazma Öğrenmeleri hakkındaki görüş ve önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 
11.
Gunning, T.G. (1996). Creatingreadinginsructionforallchildren (2nd Ed.). Boston: Allynand Bacon.
 
12.
Güleryüz, H. (2004). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 
13.
Hoogeveen, F.R.,Smeets, P.M. ve Lancioni, G.E. (1989). Teachingmoderatlymentallyretardedchildrenbasicreadingskills.Research in DevelopmentalDisabilities, 10(2), 1-18.
 
14.
Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları, 21. Baskı, Ankara.
 
15.
Katims, D. S. (2001): LiteracyAssessment of StudentswithMentalRetardation: An ExploratoryInvestigation.Educationand Training in MentalRetardationandDevelopmentalDisabilities. 36(4), S. 363-372.
 
16.
Kavcar, C.,Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 
17.
Koch,A. (2008). DieKulturtechnikLesen im UnterrichtfürSchüler mit geistigerBehinderung. LesenlernenohnePhonologischeBewusstheit?DissertationzurErlangungdesDoktorgrades (Dr. phil.) desFachbereichesGesellschaftswissenschaftender Justus-Liebig-UniversitätGießen.
 
18.
Koksal, K. (2000). Okuma yazmanın öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 
19.
Koller, J. (1969): IntelligenzundLeseleistungenbeiGeistesschwachenleichterenundmittlerenGrades.HeilpädagogischeWerkblätter, S. 129-133.
 
20.
Love, H.D. ve Litton. F.W. (1994). Teachingreadingtodisabledandhandicappedlearners. Illinois: Charles C. Thomas Publisher.
 
21.
M.E.B. (2001). İlköğretim Okulu Otla Düzeyde Öğrenme Yetersizliği Olan (Eğitilebilir) Çocuklar Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 
22.
Nas, R. (1999). Metinlerle ilkokuma yazına öğretimi. Bursa: Ezgi Kilabevi.
 
23.
Oberacker, P. (1980): Sprechen, Lesen, Schreiben mit geistigBehinderten. VillingenSchwenningen: Necker-Verlag.
 
24.
Öz, M. F. (2005). Uygulamalı İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
25.
Özdemir, E. (1995). Okuma Sanatı. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 
26.
SMU(2005):Project Maximize. Verfügbarunter: http://www.smu.edu/teacher_edu... [10.10. 2017].
 
27.
Speck, O. (1975): Der geistigbehinderteMenschundseineErziehung. München: Reinhardt.
 
28.
Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (24), 543-559.
 
29.
Yıkmış, A. (1999) Zihin engelli çocuklara temel toplama ve çıkarma işlemlerinin kazandırılmasında etkileşim ünitesi ile sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
30.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 
31.
Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top