HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Axiological preferences of Polish youth in the context of social transformation and post-transformation
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Submission date: 2021-05-31
 
 
Final revision date: 2021-11-23
 
 
Acceptance date: 2021-11-24
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Maria Agnieszka Sroczyńska   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2021;47(2):391-407
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of the considerations are the axiological preferences of Polish youth seen in a comparative context over the last 30 years. The presented content is related to the quantitative researches review.The starting point is the period of systemic transformation, which was accompanied by a deep "cultural rupture" expressed in the conflict of values relating to the sphere of ideology, politics and economy. Young people were often characterized by a feeling of "generational abandonment", insecurity and confusion. On the other hand, the post-transformation time, symbolically initiated by Poland's accession to the European Union, entails a shift towards pragmatic and ethos orientations. Although the prolonged entry into adulthood is accompanied by moratoria, post-transformation means significant identity and social changes, which largely corresponds to the development of human capital, manifested on the level of skills, intuition and creative potential. However, it should be remembered that predicting future changes in the values of Polish society, especially young people, carries a considerable risk of unverifiability.
 
REFERENCES (36)
1.
Bauman Z.(2006). Liquid Fear. Cambridge: Polty Press. ISBN 978-07456-5450-8.
 
2.
Bauman Z. (2013). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic! ISBN 978-83-619-6739-2.
 
3.
Beck U., Giddens A., Lash S. (1994). Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Washington: Stanford University Press. Reprint. ISBN 978-08047-2472-2.
 
4.
Brzozowska-Brywczyńska, (2019). Kulturowe środowisko jednorożców – kilka notatek o młodzieży i kulturze popularnej, in: K.Szafraniec (ed.), Młodzi 2018. Cywilizacyjne wyzwania. Edukacyjne konieczności (pp.203-209), Warszawa: A PROPOS. ISBN 978-83-942781-2-0.
 
5.
Fairbanks M. (2003). Zmiana mentalności narodu, czyli składniki procesu budowania dobrobytu, in: L.E. Harrison, S.P. Huntington (eds.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływaja na rozwój społeczeństw (pp.394-411). Trans.S.Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. ISBN 83-7298-368-2.
 
6.
Fukuyama F. (2006). The End of History and the Last Man. New York, London, Toronto, Sydney: Free Press. ISBN 978-0-02-910-975-5.
 
7.
Gilejko L. (2005), Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo SGH. ISBN: 83-7378-154-4.
 
8.
Grabowska M., Gwiazda M. (eds.) (2019). Youth 2018. Warsaw: Public Opinion Research Center, National Bureau for Drug Prevention, pp.255.
 
9.
Ingehart R. (2003). Kultura a demokracja, in: L.E. Harrison, S.P. Huntington (eds.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływaja na rozwój społeczeństw (pp.146-168). Trans. S.Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. ISBN 83-7298-368-2.
 
10.
Jasińska-Kania A. (2012). Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji, in: A. Jasińska-Kania (ed.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie (pp.318-341), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. ISBN 978-83-7383-488-0.
 
11.
Kawińska M., Wróblewska-Skrzek J., Linek A. (2020), Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii o związkach, intymności i więziach rodzinnych. Tom 1, Poznań: Wydawnictwo Rys. ISBN 978-83-66666-18-4.
 
12.
Korczyński T. M. (2020). Academic youth and their system of values, in: S.H. Zaręba, M. Zarzecki, (eds.), Between Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in the Years 1988–1998–2005–2017 (pp.71-84), Berlin: Peter Lang. ISBN 978-3-631-79517-0.
 
13.
Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Trans. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-011-5566-7.
 
14.
Mariański J. (2015), Wartość/wartości, in: J. Mariański (ed.), Leksykon socjologii moralności (pp.877-882), Kraków: ZW NOMOS. ISBN 978-83-7688-370-0.
 
15.
Mariański J. (2018), Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-8019-919-4.
 
16.
Niezgoda M. (2014), Młodzież. Kłopotliwa kategoria socjologiczna. Jagiellońskie Studia Socjologiczne (1), ss. 13-34.
 
17.
Nowak S. (red.) (1989), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej.Warszawa: PWN. ISBN 83-01-06511-7.
 
18.
Pusztai G, Demeter-Karászi Z. (2019). Analysis of Religious Socialization Based on Interviews Conducted with Young Adults. Religions 10 (6), 365. Retrieved (14.05.2021) from https://www.mdpi.com/2077-1444.... https://doi.org/10.3390/rel100....
 
19.
Smak-Wójcicka M. (ed.) (2009). Opinions of Poles on Upbringing and the Roles of School in Educational Process. SR/121. Warsaw: Public Opinion Research Center, pp.15.
 
20.
Sroczyńska M.A. (2013). Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Kraków: Wydawnictwo FALL. ISBN: 978-83-62275-40-3.
 
21.
Sroczyńska M. (2018). Rytuały jako praktyki pamięci zbiorowej (wybrane problemy transmisji pokoleniowej). Humanistyka i Przyrodoznawstwo 24, ss.211-227. ISSN: 1234-4087.
 
22.
Sroczyńska M. (2020). Młodzież w poszukiwaniu sacrum. Rozważania socjologiczne, Przegląd Religioznawczy. The Religious Studies Review 276 (2), ss.113-128. http://doi.org/10.34813/ptr2.2....
 
23.
Such-Pyrgiel, M. (2012). System wartości osób żyjących w pojedynkę w świetle wyników badań własnych. Academic Journal of Sociology vol. 7/2012, pp.77-91.
 
24.
Sułek A. (1989), Wartości życiowe dwóch pokoleń, in: S. Nowak (ed.), Ciągłość i zmiana tradycji kukturowej (pp.293-313), Warszawa: PWN. ISBN 83-01-06511-7.
 
25.
Szafraniec K. (2012). Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła. Nauka (1), ss. 101-122. ISSN:1231-8515.
 
26.
Szafraniec K. (2019). Wprowadzenie. Dlaczego młodzi, dlaczego edukacja? in: K. Szafraniec (ed.), Młodzi 2018. Cywilizacyjne wyzwania, edukacyjne konieczności (pp.5-16), Warszawa: A PROPOS. ISBN 978-83-942781-2-0.
 
27.
Szawiel T. (2005). Młodzież polska i niemiecka: podstawowe wartości a przekonania i zachowania polityczne, in: K.Koseła i B.Jonda (eds.), Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie (pp.191-247) Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. ISBN 8373880909.
 
28.
Szlendak T. (2012). Zażyłość w oparach niezrozumienia. O hipotezie międzygeneracyjnej solidarności tolerancyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74 (3), ss.75-90. https://doi.org/10.14746/rpeis....
 
29.
Sztompka P. (2005). Socjologia zmian społecznych, Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 83-240-0598-7.
 
30.
Uklańska K., Kotowska-Wójcik O.A., Choczyński M. (2020). Wolność wyboru czy przymus zwyczaju. Młodzież akademicka w dobie pandemii o sensie życia, relacjach i planach życiowych. Tom 3, Poznań: Wydawnictwo Rys. ISBN 978-83-66666-20-7.
 
31.
Wrzesień W. (2015). Nie ma jednej młodzieży. Władza Sądzenia (7), ss. 21–25. ISSN 2300-1690.
 
32.
Wysocka E. (2019). Religijność młodzieży studenckiej – przypisywane religii znaczenia.
 
33.
w życiu codziennym (dwie dekady zmian). Przegląd Religioznawczy.The Religious Studies Review 294 (4), ss.105-120. ISSN 1230-4379.
 
34.
Zaręba S.H., Zarzecki M. (eds.), (2020). Between Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in the Years 1988–1998–2005–2017. Berlin: Peter Lang. ISBN 978-3-631-79517-0.
 
35.
Zaręba S.H., Choczyński M. (2020). Rodzina i religia w czasie pandemii. Raport z ogólnopolskich badań socjologicznych PPPIW wśród młodzieży akademickiej w 2020 roku. Collectanea Theologica 90 (4), ss.157-172. http://doi.org/10.21697/ct.202....
 
36.
Zaręba S.H., Klimski W., Sroczyńska M. (2020). Wolność wyboru czy przymus zwyczaju. Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii, duchowości i moralności. Tom 2, Poznań: Wydawnictwo Rys. ISBN 978-83-66666-19-1.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top