J.A. Comenius and his stay in Leszno (Lissa)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2014-12-31
 
 
JoMS 2014;23(4):175-202
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents John Amos Comenius was born on 28 3rd, 1952 in Nivnice near Uhersky Brod. He was not only a teacher but also a priest and bishop of the Brethren. It describes his stay in the Polish forest, where he works as a rector high school. In forest is considering plans for a new adaptation of the school system, which would change methods, new textbooks, new organizing the educational content to ensure good education of children and youth. As a result of these plans are works by famous worldwide. It is mainly the greatest teaching work Teaching (Czech). Next: A Guide for Mother›s School of Infancy, Latin language textbook: Goalie language open in the unfortunate Polish-Swedish War in 1656 Leszno burned.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
German
A. Comenius und sein Aufenthalt in Leszno (Lissa)
J.A.Komenský, Lešno, vychova, vzdelavanie, Didaktika
Autor predstavuje Jana Amosa Komenského sa narodil 28. 3. 1952 v Nivnici, okolí Uherského Brodu. Nebol len pedagógom ale aj kňazom a biskupom Jednoty bratskej. Opisuje jeho pobyt v poľskom Lešne, kde pracuje ako rektor gymnázia. V Lešne uvažuje o plánoch na novú úpravu školskej sústavy, ktorá by zmenou metód, novými učebnicami, novým usporiadaním učebnej látky zabezpečila dobrú výchovu detí a mládeže. Výsledkom týchto plánov sú diela, ktoré ho preslávili po celom svete. Je to predovšetkým najväčšie pedagogické dielo Didaktika (česká).Ďalšie: príručka pre matky: Informatorium školy mateřské, jazyková učebnica latinčiny: Brána jazyku otevřená V nešťastnej poľsko-švédskej vojne je v roku 1656 Lešno vypálené.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top