Instrukcja dla Autorów
 

Artykuły niezgodne z niniejszymi zasadami zostaną zwrócone do poprawy już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (przed recenzją).
Artykuły w języku angielskim wydajemy w drugim numerze półrocznika w roku, który ukazuje się w wersji anglojęzycznej.

Zasady publikacji
 1. Artykuł należy nadesłać tutaj: https://www.editorialsystem.com/jms . Nie można nadsyłać artykułów drogą mailową do redakcji czasopisma „Journal of Modern Science” w postaci zapisu elektronicznego.
 2. Otrzymany artykuł zostaje poddany wstępnemu przeglądowi pod względem formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma i w przypadku uznania za niezgodny z zasadami jest zwracany Autorowi.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty przyjętych prac.
 4. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku, akceptacji pod warunkiem dokonania korekty lub, w przypadku uwag, o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu.
 5. W razie wymogu wykonania korekty autorskiej Autor zobowiązany jest poprawić pracę zgodnie z sugestią recenzentów i uwzględnić w niej wszelkie uwagi redakcji.
 6. Podczas poprawy Autor nie może dokonywać zmian które przekraczają 3% objętości manuskryptu, chyba że zmiany te zostały skonsultowane z redakcją. Zmiany polegające między innymi na dodawaniu nowych akapitów do tekstu lub zastępowaniu ich nowymi akapitami tekstu są dopuszczalne tylko za zgodą redakcji.
 7. Po dokonaniu korekty Autor ma obowiązek przedstawić poprawioną wersję artykułu.
 8. Jeżeli Autor po dwukrotnym wezwaniu nie wprowadzi poprawek lub naruszy którykolwiek punkt niniejszej Instrukcji, praca zostanie zwrócona i nie zostanie opublikowana.
 9. Autor ponosi odpowiedzialność za jakość techniczną, stylistykę i poprawność gramatyczną złożonego tekstu.
 10. Dozwolona jest jedna publikacja autora w roku.
 11. Za rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w publikowanych materiałach odpowiada wyłącznie Autor. Redakcja czasopisma „Journal of Modern Science” nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.
 12. Autor zgłaszający materiał wieloautorski ponosi główną odpowiedzialność za publikowaną pracę. Jego obowiązkiem jest ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszyscy współpracujący Autorzy zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji o rzetelności ujawnionego wkładu poszczególnych autorów, w której potwierdzą, iż zgodnie z ich wiedzą w publikacji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą oznaczono wkład pracy współautorów.
 13. Opłata za publikację artykułu wynosi 600 złotych.

Ważne terminy półrocznika „Journal of Modern Science”:
Techniczna instrukcja dla autorów:

Terminarz nadsyłania artykułówTermin ukazania się numeru czasopisma
do dnia 30 kwietnia31 lipca
do dnia 31 sierpnia31 stycznia
FormatA4
orientacja pionowa
*.doc аlbo *.docx
Objętość tekstu12000 - 30000 znaków ze spacjami, nie więcej jednak, niż 15 stron (wraz z tytułem, abstraktem, słowami kluczowymi, wykazem literatury oraz tabelami i rysunkami);
CzcionkaTimes New Roman
Rozmiar czcionki11 pkt
Interlinia1,5
Tabulacja 1,25
Marginesy2,5
Wyrównanie tekstuwedług szerokości
Automatyczne dzielenie wyrazównie
Numeracja stronnie
Styl numeracji w tekścieTylko cyfry arabskie
Rysunki i tabeleMaksymalny rozmiar – 10x17 cm.
Rozmiar czcionki – 8-11 pkt.
W układzie pionowym, bez cieniowania, numer i tytuł powyżej, objaśnienia i źródło poniżej.
Powinny mieścić się bezpośrednio po tekście, w którym są wymienione po raz pierwszy, lub na następnej stronie.
Wszystkie tabele, rysunki i fotografie powinny być tworzone i edytowane w formacie Microsoft Word za pomocą funkcji „Utwórz rysunek” (lub „Utwórz tabelę”)
Uwaga: Journal of Modern Science drukowany jest w skali szarości, zamieszczanie elementów w kolorze, może spowodować ich nieczytelność po przekonwertowaniu do skali szarości.
FormułyPowinny być napisane przy użyciu edytora formuł (Wewnętrzny edytor formuł w Microsoft Word for Windows)
Przypisy w tekścieW nawiasie okrągłym nazwisko autora bądź autorów, rok publikacji oraz strony, z których zaczerpnięto zacytowany bądź parafrazowany fragment.
Przykład: (Massai, 2011, s. 238-245).
Bibliografia na końcu artykułu.
Przypisów dolnych nie stosować.
Ilość wykorzystanych źródełNie mniej niż 20.
Z nich co najmniej 25% pozycji powinno być z czasopism punktowanych w Scopus lub Web of Science.
Język artykułuAngielski, polski, włoski, słowacki, ukraiński, rosyjski


Struktura artykułu:

Nazwa elementuZasady techniczneKomentarze
Pełne imię i nazwisko autora (autorów)po lewej stronie, pogrubionebrak
AfiliacjaPo lewej stroniew języku angielskim i języku artykułu
Adres e-mailPo lewej stronie
Tytuł artykułuMałymi literami, wyśrodkowany, pogrubionyw języku angielskim i języku artykułu
Streszczenie900-1800 znaków ze spacjami; w języku angielskim, poniżej w języku artykułu.
Struktura abstraktu:
Cel:
Metody:
Wyniki:
Omówienie:
Streszczenie – to samodzielne źródło informacji.
Opis głównego celu badania.
Wyjaśnienie jak badania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem ogólnego opisu zastosowanej metody badawczej bez szczegółów metodologicznych.
Podsumowanie najważniejszych wyników i ich znaczenia.
Nie przekraczać 300 słów.
Streszczenie nie powinno zawierać cytatów i skrótów
Słowa kluczowe5-7 słówPowinny odzwierciedlać główne treści artykułu: terminy zawarte w tekście, a także terminy, które określają zakres tematyczny
Tekst artykułu:
- Wprowadzenie
- Metody badawcze
- Rozdziały (2-3 rozdziały)
- Wnioski
Wprowadzenie, Metody badawcze, Nazwy rozdziałów (numercji nie stosować) Wnioski – pogrubiono.
Rozróżniać myślnik (–) i łącznik (-).
W wyrazach „ul. Sienkiewicza” korzystać z twardej spacji (jednocześnie Ctrl+Shift+spacja). Skróty typu 70-go – z twardym łącznikiem (jednocześnie Ctrl+Shift+ spacja +łącznik).
Wprowadzenie – to uzasadnienie podjęcia problematyki, przegląd dotychczasowych osiągnięć w danym temacie. Hipoteza i cel pracy.
Wnioski – podsumowanie, porównanie wyników pracy w odniesieniu do dotychczasowych osiągnięć nauki, sugestie co do przyszłych kierunków badawczych.
Bibliografia (References)1. Kolejność alfabetyczna.
2. Struktura opisu bibliograficznego:
Nazwisko autora, inicjał imienia. (Rok publikacji). Tytuł dzieła. Wydawnictwo, Strony.
Przykład:
Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XIX wieku, 7-10. Wydawnictwo Naukowe.
3. Dla źródeł zapisanych cyrylicą – koniecznie stosować transliterację.
Artykuł z poważną bibliografią prezentuje rozległość zawodowej wiedzy i jakość badań.


Podstawy transliteracji:
Do źródeł zapisanych w systemie cyrylicy należy stosować latynizację alfabetu według schematu:
- autorzy (transliteracja)
- rok publikacji
- transliteracja tytułu artykułu
- [tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski w nawiasach kwadratowych]
- transliteracja tytułu źródła- [tłumaczenie tytułu źródła na język angielski – parafraza]
- informacja o wydaniu z wyrażeniami w języku angielskim
- wskazówka na język artykułu (in Ukrainian, in Russian)

Redakcja czasopisma „Journal of Modern Science” korzysta z transliteracji BGN/PCGN (1965).Proponujemy korzystać z takich witryn dla automatycznej transliteracji:
- z języka ukraińskiego – http://translit.kh.ua/?bgn
- z języka rosyjskiego – http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/

Przykład transliteracji:Nesterenko, G. (2015). Systema upravlins'kykh kompetentsiy vykladacha vyshchoyi shkoly, 89-105. [System of the managerial competences of a high school teacher]. Upravlins'ki kompetentsiyi u profesiyniy diyal'nosti vykladacha. [Managerial competences in professional teacher’s activity]. Agrar Media Group, (In Ukrainian).

Skróty wyrażeń używanych podczas cytowania:

Skrót w języku polskimSkrót w języku angielskimPełne brzmienie (PL)Pełne brzmienie (ANG)
red.ed.RedaktorEditor
wyd.ed.WydanieEdition
i in.et al.I inni (autorzy/redaktorzy)Et alii (authors/editors)
w:in:
t.vol.TomVolume
s.p.StronaPage
ss.pp.StronyPages


Wskazówki w zakresie sporządzania opisów bibliograficznych:

Publikacja zwarta jednego autora:
Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe.

Publikacja zwarta wielu autorów:
Adamczyk, M., Zaręba, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w okresie transformacji. Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Rozdział / Fragment/ Dział w publikacji zwartej
Adamczyk, M., Zaręba, Z. (2010). Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. w: A. Adamczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w okresie transformacji, 112-165. Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Hasło w encyklopedii/słowniku:
Włodarczyk, B. (2013) Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku (wyd. 1, 117). Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Hasło w encyklopedii/słowniku online:
Włodarczyk, B. (2013). Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku. Wydawnictwo Nowa Nauka Polska. Dostęp 10.01.2013 z http://www.encyklopediaXXI.pl/hasla/jurysprudencja

Artykuł w czasopiśmie:
Witkowicz, A. (2013). Zapobieganie przemocy w szkole - zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów, 12 (4), 34-57. Polski Przegląd Naukowy.
Witkowicz, A. (2012). Zapobieganie przemocy w szkole - zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów, 12 (4), 34-57. Polski Przegląd Naukowy. Dostęp 20.05.2012 z http://ppn.com.pl/publ2012/witkowicz_badanie.pfd

Akty prawne:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity. Dostęp 20.05.2012 z http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-11-109

Źródła internetowe:
Zaręba, W. Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji.Dostęp 20.05.2012 z http://www.wsge.edu.pl/pl/wydania-journal-of-modern-science-tom-1-12-2012
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031