76,07
ICV
9
MNiSW
CC BY-SA 4.0
 
 

Separation of administrative and other legal relations arising during the Implementation of anti-corruption policy

 
1
к.ю.н., доцент, Перший проректор університету, професор кафедри кримінального права і правосуддя, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Україна
JoMS 2017;35(4):249–264
Data publikacji: 27-01-2018
 
REFERENCJE (23):
1. Bułajewski, S., Ossowska-Salamonowicz, D. (2016). Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, „Journal of Modern Science” 4/31, s. 395–414. ISSN 1734-2031.
2. Buryak, T.M. (2007). Konstytutsiyno-pravova rehlamentatsiya obyektnoho skladu mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini: avtoref. dys. … kand. yur. nauk. spets.: 12.00.02 – Konstytutsiyne pravo; Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kyyiv. 20 s.; Buryak T.M. (2007). Konstitutsiyno-pravova reglamentatsiya obektnogo skladu mistsevogo samovryaduvannya v Ukrayini: avtoref. dis. … kand. yur. nauk. spets.: 12.00.02 – Konstitutsiyne pravo; Institut zakonodavstva Verhovnoyi Radi Ukrayini. Kiyiv. 20 s.
3. Chodak, P. (2017). Korupcja – jak ją skuteczniej zwalczać, „Journal of Modern Science” 1/32, s. 339–354. ISSN 1734-2031.
4. Do problemy vyznachennya bazovykh ponyat’ u konteksti reformuvannya pravookhoronnykh orhaniv. Analitychna zapyska. pidh. V.M. Hirych. Dzherelo: http://www.niss.gov.ua/artitsl...; Do problemi viznachennya bazovih ponyat u konteksti reformuvannya pravoohoronnih organiv. Analitichna zapiska. pidg. V.M. Girich. Dzherelo: http://www.niss.gov.ua/artitsl....
5. Fedorenko, V.L. (2009.) Systema konstytutsiynoho prava Ukrayiny: teoretyko-metodolohichni aspekty [Sistema konstitutsiynogo prava Ukrayini: teoretiko-metodologichni aspekti], K. Lira-K, p. 580.
6. Kisil’, Z.R., Kisil’, R.V. (2011). Administratyvne pravo: navch. posib. [Administrativne pravo: navch. posib.], K. Alerta; TsUL. p. 696.
7. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya vid 7 hrudnya 1984 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR vid 18.12.1984 # 51. St. 1122; [Kodeks Ukrayini pro administrativni pravoporushennya vid 7.12.1984 Vidomosti Verhovnoyi Radi URSR vid 18 grudnya 1984 r. # 51. St. 1122.
8. Kolpakov, V.K. (2004). Administratyvne pravo Ukrayiny: navch. posib. [Administrativne pravo Ukrayini: navch. posib.], K. Yurinkom Inter, p. 544.
9. Kolpakov, V. K., Kuz'menko O. V. (2003). Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruch. K. Yurinkom Inter, 544 s.; Kolpakov V.K., Kuzmenko O.V. (2003). Administrativne pravo Ukrayini: pidruch. K. Yurinkom inter. 544 s.
10. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.07.1996 Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1996. # 30. Tst. 141; Konstitutsiya Ukrayini vid 28.07.1996 Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 1996. # 30. Tst. 141.
11. Kotovych, H. M. (2010) Zahal'nopravova kharakterystyka antykoruptsiynykh zakhodiv Yevropeys'koho Soyuzu. Forum prava. # 2. S. 204-209. Dzherelo: http://nobuv.gov.ua/journals/F...; Kotovich G. M. (2010) Zagalnopravova harakteristika antikoruptsiynih zahodiv Evropeyskogo Soyuzu. Forum prava. 2010. # 2. S. 204-209 Dzherelo: http://nobuv.gov.ua/journals/F....
12. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny vid 05.04.2001 Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. # 25-26. St. 131; Kriminalniy kodeks Ukrayini vid 05.04.2001 Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2001. # 25-26. St. 131.
13. Lyst Mindokhodiv Ukrayiny vid 29.07.2013 r. # 7692/6/99-99-10-04-02-15/2667 (shchodo rozmiru neopodatkovanoho minimumu dokhodiv hromadyan pry zastosuvanni shtrafnykh sanktsiy, peredbachenykh Kodeksom Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya). Otrymano: (20.05.2017) Dzherelo: http://sfs.gov.ua/zakonodavstv...; List Mindohodiv Ukrayini vid 29.07.2013 r. # 7692/6/99-99-10-04-02-15/2667 (schodo rozmiru neopodatkovanogo minimumu dohodiv gromadyan pri zastosuvanni shtrafnih sanktsiy, peredbachenih Kodeksom Ukrayini pro administrativni pravoporushennya)]. Otrymano: (20.05.2017) Dzherelo: http://sfs.gov.ua/zakonodavstv....
14. Paneyko, Yu. (1963) Teoretychni osnovy samovryaduvannya. Myunkhen. 193 s.; Paneyko Yu. (1963) Teoretichni osnovi samovryaduvannya. Myunhen. 193 s.
15. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 23.12.2010 # 2856-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2011. # 29. St. 272 ; Podatkoviy kodeks Ukrayini vid 23.12.2010 # 2856-VI. Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2011. # 29. – St. 272.
16. Politolohiya: navch. posib. (2010). M. P. Het'manchuk, V. K. Hryshchuk, Ya. B. Turchyn ta in.; za zah. red. M. P. Het'manchuka. K. Znannya. 415 s.; Politologiya: navch. posib. (2010). M.P. Getmanchuk, V.K. Grischuk, Ya. B. Turchin ta in.; za zag. red. M.P. Getmanchuka. K. Znannya, 2010. 415 s.
17. Pro zatverdzhennya Metodolohiyi provedennya antykoruptsiynoyi ekspertyzy proektiv normatyvno-pravovykh aktiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 08.12.2009 # 1346, vtratyla chynnist' na pidstavi Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny # 1126 vid 02.11.2011. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2009. # 97. St. 3356; Pro zatverdzhennya metodologiyi provedennya antikoruptsiynoyi ekspertizi proektiv normativno-pravovih aktiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 08.12.2009 # 1346, vtratila chinnist na pidstavi Postanovi Kabinetu Ministriv Ukrayini #1126 vId 02.11.2011. Ofitsiyniy visnik Ukrayini. 2009. # 97. St. 3356.
18. Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya konkursu na zaynyattya posad derzhavnoyi sluzhby. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 25 bereznya 2016 r. # 246. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2016 # 28. St. 1116; Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya konkursu na zaynyattya posad derzhavnoyi sluzhbi : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 25 bereznya 2016 r. # 246. Ofitsiyniy visnik Ukrayini. 2016 # 28. St. 1116.
19. Sitek, M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, Journal of Modern Science 1/32/2017, Józefów: wydawnictwo WSGE, s. 145–159. ISSN 1734-2031.
20. Skakun, O. F. (2001) Teoriya derzhavy i prava: pidruch. Kharkiv. Konsum. 656 s.; Skakun O.F. (2001) Teoriya derzhavi i prava: pidruch. Harkiv. Konsum. 656 s.
21. Syrenko, V. F. (1991) Ynteresы-vlast'-upravlenye. K. Naukova dumka, 16 s.; Sirenko V.F. (1991) Interesyi-vlast-upravlenie. K.: Naukova dumka.16 s.
22. Yarema, B.P., Marynets', V.P., Savchuk, N.V., Yarema, Ya.R., Shevchuk, O.M., Buryak, O. P., Fylypiv, R.S. (2013) Podatkovyy menedzhment: pidruch. L'viv. «Mahnoliya 2006». 352 ts.; Yarema B.P., Marynets' V.P., Savchuk N.V., Yarema Ya.R., Shevchuk O.M., Buryak O. P., Fylypiv R.S. (2013) Podatkovyy menedzhment: pidruch. L'viv. «Mahnoliya 2006». 352 s.
23. Yvasenko, A.H. (2001). Menedzhment: ucheb. posob. Novosybyrsk. 97 s.; Ivasenko A.G. (2001) Menedzhment: ucheb. posob. Novosibirsk. 97 s.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031